หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสร้างเสริมศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันที่ดำเนินการ 16 กรกฏาคม 2561 - 15 สิงหาคม 2563กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
 2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

 1. อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล (หัวหน้าโครงการ)
 2. อ.กาญจนีย์ สุมัชยา (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
 3. รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
 4. อ.ณัฐ จันทสิงห์ (นักวิจัยร่วม)
 5. ผศ.ดร.เนตรทอง นามพรม (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
 6. รศ.ดร.พัชรี วรกิจพูนผล (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
 7. นายมานะ ช่วยชู (นักวิจัยร่วม)
 8. รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ (นักวิจัยร่วม)
 9. อ.ดร.สุกิจ กันจินะ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของครอบครัวในการพัฒนาให้เป็นครอบครัวอบอุ่น
2. เพื่อศึกษาประเภทครอบครัว โครงสร้างครอบครัว และลักษณะของครอบครัวอบอุ่น
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพครอบครัวให้เข็มแข็ง/อบอุ่นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทางไปใช้ในการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น
4. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาครอบครัวอบอุ่นที่สอดคล้อง และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560-2564

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้เครื่องมือ คู่มือ และแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น ที่เหมาะสมกับครอบครัว
2. เกิดการรวบรวม/พัฒนา/ปรัปบรุงสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของครอบครัวในบริบทพื้นที่ที่แตกต่างกัน
3. ครอบครัว ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจและใช้ประโยชน์จากเครื่อมือ คู่มือ และแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมศักยภาพครอบครัว
4. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และมีบทบาทในการพัฒนาครอบครัวอบอุ่นระดับพื้นที่-ชุมชน-ตำบล ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการใช้เครื่องมือ คู่มือ และแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมศักยภาพพ่อแม่เด็กปฐมวัย
5. เกิดแผนระดับชุมชน-ตำบลที่สนับสนุนการสร้างครอบครัวอบอุ่น
6. เกิด (ร่าง) หรือต้นแบบระบบข้อมูลสำหรับการติดตามและประเมินครอบครัวอบอุ่น
7. ได้ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำใช้เครื่องมือ คู่มือ และแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมศักยภาพพ่อแม่เด็กปฐมวัย
8. เกิดการขับเคลื่อนระบบและกลไกการทำงานเพื่อพัฒนาครอบครัวอบอุ่นระดับต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชน ตำบล อำเภอ/จังหวัด      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th