หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนมดิบต่ำกว่ามาตรฐานและการแก้ไขปัญหาโรคเต้านมอักเสบที่เกิดจากการไม่ได้บำรุงรักษาเครื่องรีดนม (ระยะที่ 1)
The surveillance of quality milk is lower than the standard, and to resolve problems mastitis caused by not milking machine maintenance

หัวหน้าโครงการ นายทินกร ศรียาบ (องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือตอนบน))
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สาขาภาคเหนือตอนบน)
วันที่ดำเนินการ 30 กันยายน 2558 - 1 ตุลาคม 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายทินกร ศรียาบ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบต่ำกว่ามาตรฐานและการเกิดปัญหาโรคเต้านมอักเสบภายในฟาร์มโคนม
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมหรือคณะกรรมการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนได้รับองค์ความรู้ด้านการซ่อมบำรูงรักษาเครื่องรีดนม
3. เพื่อเสริมศักยภาพในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพน้ำนมดิบได้อย่างทันท่วงที และเป็นการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านปศุสัตว์ สหกรณ์โคนม และสถาบันการศึกษาในพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมจะให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาเครื่องรีดนมของตัวเอง เจ้าที่สงเสริมการเลี้่ยงโคนมของสหกรณ์โคนม หรือคณะกรรมการของสหกรณ์โคนมจะมีองค์ความรู้ตระหนักถึงความสำคัญในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องรีดนมของสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือนการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพน้ำนมดิบในเชิงบูรณาการระหว่างงานด้านปศุสัตว์ สหกรณ์โคนม และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th