หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรรุ่นใหม่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการสร้างนิเวศใหม่ของเกษตรที่ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวขวัญภิรมย์ สุขศรี (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวดวงใจ สิริใจ (นักวิจัยร่วม)
  4. นายพรรษวุฒิ รุ่งรัศมี (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาวยมลภร ดาววี (นักวิจัยร่วม)
  6. นายวิริยะ พัฒนกิจเกษตร (นักวิจัยร่วม)
  7. นางสาวศศิธร บัวมะลิ (นักวิจัยร่วม)
  8. นางสาวสุชาดา ดวงต๋า (นักวิจัยร่วม)
  9. นายอภิชาติ สร้อยแสง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาปัจจัย เงื่อนไข บริหารจัดการของกลุ่มเครือข่าย Young Smart Farmer
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทุน 5 ด้าน (มนุษย์ สังคม การเงิน กายภาพ และธรรมชาติ) ศักยภาพของแกนนำเครือข่าย
3. เพื่อศึกษาถอดบทเรียนของแกนนำเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดทิศทางการพัฒนาเครือข่าย Young Smart Farmer ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
4. เพื่อพัฒนาเครือข่ายตามบริบทของพื้นที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ประเมินผลและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเครือข่าย Young Smart Farmer เปรียบเทียบเครือข่ายเกษตรกรที่มีอยู่เดิม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th