หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ตามแนวทาง MRCF กรณีศึกษาบ้านขามสุ่มเวียง ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
Development to Enhancing Organic Rice Production Learning Center under MRCF approaches, Case study: Baan Kham-Sum-Vieng, Viengsub-district, Phra o district, Chiang Mai province

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฏาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ กรณีศึกษาบ้านขามสุ่มเวียง ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ กรณีศึกษาบ้านขามสุ่มเวียง ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ อุปสรรค ปัญหา ข้อจำกัด และความต้องการของศูนย์การเรียนรู้ที่จำเป็น สำหรับการจัดทำแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ต้นแบบครบวงจร
2. ได้แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ต้นแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพของข้าวอินทรีย์
3. ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตในชุมชน สมาชิกกลุ่มสามารถที่จะสร้างรายได้จากกการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ สร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านขามสุ่มเวียงเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและทันสมัย      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th