หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศักยภาพและความพร้อมด้านอาหารและการเกษตรของกลุ่มประเทศ CLMV
The Potential and Preparation of Food and Agriculture in the CLMV Countries

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พิชัย ทองดีเลิศ (คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2560 - 30 เมษายน 2561กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

 1. รศ.ดร.พิชัย ทองดีเลิศ (หัวหน้าโครงการ)
 2. ผศ.ดร.กังสดาล กนกหงส์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 3. อ.ดร.ชลาธร จูเจริญ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. อ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. รศ.ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6. ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (นักวิจัยร่วม)
 7. รศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 8. อ.ฤทัย เรืองธรรมสิงห์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 9. ผศ.ดร.ศิริพร เรียบร้อย (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 10. รศ.ดร.สาวิตรี รังสิภัทร์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 11. ผศ.สุภาภรณ์ เลิศศิริ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาศักยภาพและความพร้อมของสภาพพื้นที่การผลิต เกษตรกร และผลผลิตเกษตรในกลุ่มประเทศ CLMV
2. เพื่อศึกษาศักยภาพและความพร้อมด้านการเพิ่มมูลค่าของอาหารและสินค้าทางการเกษตร การจัดการธุรกิจเกษตร การตลาดสินค้าเกษตร และการส่งออกในกลุ่มประเทศ CLMV
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านอาหารและการเกษตรระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศ CLMV ในประเด็น 1) การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านอาหารและการเกษตร และ 2) การพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th