หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาศักยภาพ Young Smart Farmers ในจังหวัดเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.สุกิจ กันจินะ
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563กลุ่มวิจัย

 1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

 1. อ.ดร.สุกิจ กันจินะ (หัวหน้าโครงการ)
 2. นางสาวกมลทิพย์ ปัญญาสิทธิ์์ (นักวิจัยร่วม)
 3. นางสาวขวัญชนก สัตยพานิช (นักวิจัยร่วม)
 4. นางสาวจิราวรรณ คำชาว (นักวิจัยร่วม)
 5. อ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี (นักวิจัยร่วม)
 6. นายธีรวัฒน์ เสื้อมา (นักวิจัยร่วม)
 7. นายนันทิวัฒน์ ศรีคาน (นักวิจัยร่วม)
 8. ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (นักวิจัยร่วม)
 9. ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล (นักวิจัยร่วม)
 10. ดร.พัชราลักษณ์ สุวรรณ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประเมินศักยภาพ/ทุน ปัจจัย เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และความต้องการเกี่ยวกับการทำการเกษตรของ young smart farmers ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา
2. เพื่อออกแบบกระบวนการเรียนรู้, พัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำการเกษตร ของ young smart farmers
3. เพื่อประเมินศักยภาพ, ประสิทธิผลของ young smart farmers ตามการดำเนินงานด้านการออกแบบการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th