หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

Smart farming องค์ความรู้และนวัตกรรมต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ท้องถิ่นภาคเหนือ
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.สุกิจ กันจินะ
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.สุกิจ กันจินะ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  3. ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  4. อ.ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  5. รศ.ดร.มัทนี สงวนเสริมศรี (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยานเรศวร
  6. อ.ระบิน ปาลี (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาและติดตามรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ของพืชสำคัญได้แก่ ข้าว เมล่อน อ้อย และนวัตกรรมเรื่องการจัดการโรงเรือน
2. เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของการถ่ายทอดองค์ความรู้พืชสำคัญได้แก่ ข้าว อ้อย และเมล่อน ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพืนที่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th