หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การแสวงหาแหล่งอาหารหยาบจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชนสำหรับการเลี้ยงโคพื้นเมือง : กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
The Seeking of Roughage Sources from Agricultural Residues in community for native

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ตุลาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายพลภักดี นิตย์น้อยสืบ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
  3. อ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  4. ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาววีณาพร จันทะสินธุ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง
  6. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อแสวงหาแหล่งอาหารหยาบจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชนสำหรับการเลี้ยงโคพื้นเมืองของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
2. เพื่อการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทักษะในการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชนมาเป็นอาหารหยาบสำหรับการเลี้ยงโคพื้นเมืองของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
3. เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมในการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชนมาใช้เป็นอาหารหยาบในการเลี้ยงโคพื้นเมืองของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ อ.ปัว จ.น่าน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้เป็นอาหารหยาบสำหรับการเลี้ยงโคพื้นเมืองของตนเอง ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน สามารถเพิ่มประสิทธิการเลี้ยงและการผลิตโคพื้นเมืองให้สูงขึ้น ยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้มากขึ้นกว่าการเลี้ยงโคพื้นเมืองแบบดั้งเดิม เกิดความมั่นคงทางอาชีพต่อไปในอนาคต ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรนพื้นที่ดังกล่าว ที่สำคัญ ก็คือ สามารถพัฒนาเป็นจุด/ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเลี้ยงโคพื้นเมืองให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า แก้ปัญหาป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูง (เขาหัวโล้น) และลดการเผาป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th