หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศของการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
Eco-Efficiency Assessment the Management of Community Forest in Chiang Mai Province

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย
บริหารจัดการที่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการจัดการและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจของป่าชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th