หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
A Comparative Study of Faith Traditions Between Urban and Rural Families in Chiang Mai, Thailand

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย The University of Taxas at Sanantonio , USA (UTSA)
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.บังอร ศิริสัญลักษณ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. The family life. Health, and faith tradition of people in urban and rural area in Chiang Mai, Thailand.
2. The differences of family life, health, and faith tradition between people in urban and rural area in Chiang Mai.
3. The relationship between family life and health and faith tradition of people in urban and rural area in Chiang Mai.      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th