หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดูหางดำเชียงใหม่เพื่อการค้า
-

หัวหน้าโครงการ นายวุฒิชัย คำดี (สำนักงานปศุสัตว์เขต 5)
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมปศุสัตว์
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายวุฒิชัย คำดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพื่อการค้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อความสำเร็จของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพื่อการค้า รวมทั้งข้อมูลด้านปัญหาอุปสรรค์ข้อเสนอแนะและความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับนำไปเป็นแนวทางการดำเนินโครงการให้ประสบผลสำเร็จ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th