หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Inernal Control) สินค้ากาแฟเทพเสด็จ จังหวัดเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่ดำเนินการ 17 มกราคม - 13 ตุลาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสร้างความเข็มแข็งสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
2. เพิือสร้างความเชื่อถือในคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เห็นถึงประโยชน์และกระตุ้นให้ชุมชนต่าง ๆ เข้าสู่ระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยมากยิ่งขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th