หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินผลสำเร็จงานพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง
Evaluation of the success of livestock development and promotion by the Royal Project Foundation

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 23 มีนาคม - 17 ธันวาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.สุกิจ กันจินะ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อประเมินความสำเร็จของงานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง มีแนวทางการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งอาหาร แหล่งรายได้ พลังงานทดแทน และปัจจัยการผลิตทดแทน (ปุ๋ยคอก) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงและพื้นที่สูงอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th