หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวางแผนแม่บทการพัฒนาเมืองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการค้า การลงทุนให้กับเมืองรองรับการเชื่อมโยงสู่ GMS และ ASEAN+3
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย จังหวัดเชียงราย
วันที่ดำเนินการ 18 พฤษภาคม 2560 - 12 พฤษภาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาสำรวจและรวบรวม จัดทำข้อมูลพื้นฐานเมืองด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพโอกาสความเสี่ยงด้านการค้า การลงทุนของเมือง
3. เพื่อออกแบบแนวทางการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนของเมืองสู่กลุ่ม GMS. และ ASEAN + 3
4. เพื่อสร้างแผนแม่บทการพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการค้าการลงทุน รวมถึงระบบชุมชนเมืองและการวิเคราะห์ย่านการค้าของเมือง
5. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับการใช้พื้นที่ย่านการค้า การลงทุนของเมือง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th