หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพรับใช้ชุมชนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2553 - 30 พฤศจิกายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายธนบดินทร์ วงษ์เมืองแก่น (นักวิจัยร่วม)
  3. นายไพบูล หมีคณะ (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวศิรินภา อันบางเขน (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาวเสงี่ยม คืนดี (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th