หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อการวิจัยและการขับเคลื่อนงานวิชาการรับใช้สังคม
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการวิจัยและการขับเคลื่อนวิชาการรับใช้สังคม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล/ความรู้ระดับภูมิภาค และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ข้อมูลให้กับผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนข้อมูลงานวิจัยและการเชื่อมโยงข้อมูล ความรู้ ผู้รู้จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมถึงการวิจัยเพิ่มเติมข้อมูลให้มีความสมบูรณ์เพื่อตอบโจทย์วิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
3. เพื่อพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูล เพื่อการประยุกต์ใช้ให้กับผู้ใช้ในระดับภูมิภาคในภาคเหนือตอนบน
4. เพื่อใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสนับสนุนการพัฒนา “โจทย์วิจัยเชิงพื้นที่” ที่มีช่องว่างความรู้ (Research gap) ในการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้ดีขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th