หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การสืบค้นประวัติศาสตร์เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กับมรดกทางกายภาพและวัฒนธรรม และการบูรณาการเข้าสู่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตโดยชุมชน
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน - 31 สิงหาคม 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล (หัวหน้าโครงการ)
  2. คุณสุวดี ยาระนะ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวจงกล ดวงศรี (นักวิจัยร่วม)
  4. นายชาญชัย ศรีสมบัติ (นักวิจัยร่วม)
  5. พระรังสิมัณตุ์ บุญมาก (นักวิจัยร่วม)
  6. นางภาวิณี มหากัณทา (นักวิจัยร่วม)
  7. ว่าที่ร้อยตรีวารินทร์ บุญยืน (นักวิจัยร่วม)
  8. นายอนันนต์ ฤทธิเดช (นักวิจัยร่วม)
  9. นายอภิโชค สันตะจิตต์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลและสืบค้นประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนในย่านวัดเกตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
2. เพื่อศึกษาและออกแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตย่านวัดเกต
3. เพื่อสร้างฐานข้อมูลและถ่ายทอดระบบการรวบรวมและจัดการข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และการผลิตสื่อวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th