หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปรับปรุงคุณภาพของเปลือกและซังข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคขาวลำพูน
Quality Improvement of Maize Husk and Cob as Roughage Source for White Lamphum Cattle

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวณิชตา เป็งทินา (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช.
  3. นายอภิชาติ ศรีภัย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเปลือกและซังข้าวโพดสำหรับเป็นแหล่งอาหารหยาบของโคขาวลำพูนโดยการไฮโดรไลซ์ด้วยกรดและ่ด่าง
2. เพื่อปรัปปรุงคุณภาพของเปลือกและซังข้าวโพดสำหรับเป็นแหล่งอาหารหยาบของโคขาวลำพูนโดยการหมักร่วมกัาบเชื้อ Pleurotur ostreatus และ Coriolur versicolor

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. วิธีการที่เหมาะสมในการเพิ่มคุณค่าทางอาหาร หรือเก็บรักษาเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
2. สูตรอาหารที่ประกอบด้วยเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระดับที่เหมาะสมสำหรับโคขาวลำพูน
3. ทราบค่าการกินได้ และการย่อยได้ของโภชนะของวัสดุอาหารหยาบที่ผ่านวิธีการที่เหมาะสม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th