หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินผลงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
An Evluation on Extension Project of the Huai Hong Khrai Royal Development Study Center

หัวหน้าโครงการ รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2551 - 31 มกราคม 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดุษฎี ณ ลำปาง (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.จรูญ สุขเกษม (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ทรงเชาว์ อินสมพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล (นักวิจัยร่วม)
  5. รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ (นักวิจัยร่วม)
  6. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (219 KB)
ดาวน์โหลด : 2542 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาความสอดคล้องของการดำเนินงานขยายผลกับแนวพระราชดำริ ประโยชน์ที่ได้รับรวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการขยายผลศูนย์ศึกษาฯ
2.เพื่อศึกษาถึงประเด็นปัญหาตลอดจนข้อจำกัดในการดำเนินงานขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ
3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางการบริหารจัดการงานขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ
4. เพื่อศึกษาการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th