หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม - 30 กันยายน 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.บานจิตร สายรอคำ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.ลำปาง แสนจันทร์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. นางสาวสิริรัตน์ ชนะญาติ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักบริการวิชาการ มช.
  6. นางอรกานต์ ไชยยา (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักบริการวิชาการ มช.
  7. นางสาวอุษา ยาสิทธิ์์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักบริการวิชาการ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยวัดจากระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริการประชาชน ข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องต่อการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการ/งานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
2. ระดับคุณภาพของงานบริการสาธารณะ ความคุ้มค่า และผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
3. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการประชาชนต่อโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th