หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการแปรรูปลำไยของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านสันป่าเหียงเพื่อให้ได้มาตรฐานอาหารและยา ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
Longan Processing Management of Ban San Pa Hiang Community Enterprises Network for Achieving Thai Food and Drug Administration Standards, Makhueajae Sub-district, Muang District, Lamphun Province

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Eiselen-Foundation Ulm.
วันที่ดำเนินการ 15 กันยายน 2554 - 14 กุมภาพันธ์ 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีสวรรยา (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การผลิตลำไยอบแห้งของสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านสันป่าเหียง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำูพูน
2. เพื่อศึกษาเงื่อนไขและข้อจำกัดในการพัฒนาการแปรรูปลำไยอบแห้งของสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านสันป่าเหียง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำูพูน
3. เพื่อศึกษาการจัดการแปรรูปลำไยอบแห้ง เพื่อให้ได้มาตรฐานอาหารและยา (อย.) ของสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านสันป่าเหียง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำูพูน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เข้าใจถึงสถานการณ์การผลิตลำไยอบแห้งของสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สันป่าเหียง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำูพูน
2. กระบวนการผลิตลำไยอบแห้งให้ได้คุณภาพมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ของสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านสันป่าเหียง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำูพูน
3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานผลิตลำไยอบแห้งของสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสันป่าเหียง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำูพูน
4. แนวทางการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนให้เข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัฑณ์และการได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th