หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ต้นแบบการปศุสัตว์เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาป่าและพื้นที่เกษตร อันส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภายใต้โครงการลดปัญหาหมอกควันและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
ต้นแบบการปศุสัตว์เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาป่าและพื้นที่เกษตร อันส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภายใต้โครงการลดปัญหาหมอกควันและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (นักวิจัยร่วม)
  5. อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาการเผาป่าและพื้นที่การเกษตรอันส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. เพื่อสร้างต้นแบบส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรที่เหมาะสมกับเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาการเผาป่าและพื้นที่การเกษตรอันส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันและผลกระทบจากการเปลี่นแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. หน่วงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันการศึกษา กรมปศุสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบลและเกษตรกรในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ต้นแบบการปศุสัตว์เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาการเผาป่าและพื้นที่การเกษตรอันส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. ภาคการศึกษาได้ถ่ายทอดประสบการณ์งานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อใช้ในทงปฏิบัติ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการเผาป่าและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ใกล้เคียงอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. ภาคประชาชนในพื้นที่ที่ได้สร้างเครือข่ายในการป้องกันและช่วยแก้ไขปัญหาหากเกิดสถานการณ์ในภัยพิบัติจากหมอกควันและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และตลอดจนสามารถเกิดกระบวนเรียนรู้ในการจัดการเชิงพื้นที่ได้ด้วยตนเอง (ความเข้มแข็งทางปัญหา)      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th