หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กระบวนการการเรียนรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาหยอดของเกษตร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
Farmers' Learning and Development Process of Dry Seeded Rice Technology Mae Taeng District, Chiang Mai Province

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. ว่าที่ร้อยตรีศิริมาศ แสงเมือง (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาสภาพการผลิตข้าวและปัญหาการผลิตข้าวใน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
2. เพื่อศึกาษากระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาหยอดของเกษตรกร อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่
3. เพื่อประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาหยอด อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เข้าใจสภาพการผลิตข้าวและปัญหาการผลิตข้าว ใน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
2. เข้าใจการเรียนรู้และพัฒนาการผลิตข้าวและการใช้เทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกร
3. ทราบประสิทธิผลของเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาหยอด จังหวัดเชียงใหม่ และสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปสนับสนุนการวางแผนและการขยายผลการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตข้าวในสภาพที่มีแรงงานจำกัด      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th