หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินผลโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2557-2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม
  2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวสิริรัตน์ ชนะญาติ (นักวิจัยร่วม)
  5. นางอรกานต์ ไชยยา (นักวิจัยร่วม)
  6. นางสาวอุษา ยาสิทธิ์์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ประเมินการบรรลุเป้าหมายของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามกรอบระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557- 2561
2. ประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานโครงการในกรอบระยะเวลาและงบประมาณ
3. สรุปและถอดบทเรียนของการดำเนินโครงการกรอบระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 พร้อมทั้งแนวโน้มความยั่งยืน จุดแข็งและอุปสรรคของโครงการ
4. ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการโครงการในภาพรวมสำหรับการดำเนินโครงการในระยะต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th