หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเลี้ยงหมูหลุมแบบผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรรมบนที่สูงบ้านปางแดงใน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
Inegrated Pitted Pig Farming for Food Security of Highland Farmers Ban Pang Dang Nai, Chiang Dao Sub-district, Chiang Dao District, Chiang Mai Province

หัวหน้าโครงการ นางสาวบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
บริหารจัดการที่ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Eiselen-Foundation Ulm.
วันที่ดำเนินการ 15 กันยายน 2554 - 14 กุมภาพันธ์ 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวบุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวชมพูนุช ชุมภูปฏิ (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษาปริญญาโท คณะเกษตรศาสาตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาการเลี้ยงหมูหลุมแบบผสมผสานของเกษตรกรบนที่สูง บ้านปางแดงใน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาทุน 5 ด้าน (ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม ทุนการเงิน ทุนกายภาพ และทุนทรัพยากร) ที่มีผลต่อความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรบนที่สูง
3. เพื่อศึกษายุทธวิธีการดำรงชีวิตของเกษตรกรบนที่สูงในการสร้างความมั่นคงทางอาหารจากการเลี้ยงหมูหลุมแบบผสมผสาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เข้าใจระบบการผลิต และวิถึชีวิตของเกษตรกรในการทำเกษตรผสมผสาน
2. แนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้จากระบบผสมผสานการเลี้ยงหมูหลุม
3. ยุทธวิธีการดำรงชีวิตในการพัฒนาเกษตรบนที่สูง และเป็นแนวทางในการนำไปใช้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th