หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านระบาดวิทยาของโรค-แมลงสำหรับลดการใช้สารเคมีเกษตรและปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชในสภาพโรงเรือนบนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง)
Application of plant diseases and insect pests epidemology for agrochemical reduction and chemical fertilizer information in highland screen-house plant production

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 14 กุมภาพันธ์ - 20 ตุลาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวศรัญญา ลิ้มไขแสง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อรวบรวมการระบาดของโรค แมลงรวมทั้งศัตรูธรรมชาติและการใช้สารเคมีเกษตรในการปลูกผัก ไม้ดอก และผักกินผลไม้ในสภาพโรงเรือนบนพื้นที่สูง
2. เสนอแนะแนวทางลดการใช้สารเคมีเกษตรและปุ๋ยเคมีบนพื้นฐานข้อมูลระบาดวิทยาสำหรับการเพาะปลูกผัก ไม้ดอก และผักกินผลในสภาพโรงเรือนบนพื้นที่สูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4.1 ข้อมูลการระบาดวิทยาของโรค-แมลงในโรงเรือนเพาะปลูกพืชในพื้นที่สูงที่ได้รับการศึกษารวบรวมอย่างเป็นระบบได้รับการเผยแพร่สู่เกษตกร และมีการนำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการใช้ประโยชน์จากสารเคมีเกษตรในเชิงป้องกัน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนสารเคมีเกษตรให้กับเกษตกร และลดปัญหาการตกค้างของสารเคมีเกษตรในผลผลิตและสิ่งแวดล้อมได้มาก
4.2 เกษตรกรได้รับทราบข้อมูลพฤติกรรมการระบาดของโรค แมลงและศัตรูธรรมชาติของแมลงที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและระยะพัฒนาการของผลผลิต และได้รับการถ่ายทอดวิธีป้องกัน กำจัดอย่างเหมาะสม
4.3 เกษตรกรได้รับทราบผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยเคมีต่อคุณภาพทางฟิสิกส์และเคมีของดิน และมีแนวทางใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชซ้ำที่นาน ๆ ในโรงเรือน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th