หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รูปแบบผลิตภัณฑ์ชาพร้อมชงจากรำข้าวก่ำ
Prototype of Instant Rice Tea from Purple Rice Bran

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี (ที่ปรึกษา)
  3. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  4. ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. ดร.โปรดปราน ทาเขียว (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อวิเคราะห์หาต้นแบบส่วนผสมในอัตราที่เหมาะสม ระหว่าง รำละเอีอดข้าวก่ำพันธุ์ดอยสะเก็ด กับใบชาระมิงค์ และพืชหอมอื่นๆเช่น ดอกเก๊กฮวย และ ใบเตย 2. เพื่อวิเคราะห์หา อายุความทนในการเก็บรักษา (Shelf Life)
3. เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางโภชนาการของรำข้าวก่ำดอยสะเก็ด เช่น ปริมาณสารสีม่วง(Cyanidin 3-glucoside, Total phenolic compound และ Anti-oxidant capacity:ORAC, DPPH) เมื่ออยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ชาชงพร้อมดื่ม
4. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในการตลาดการค้าผลิตภัณฑ์น้ำชาชงพร้อมดื่ม เพื่อสุขภาพ
5. เพื่อพัฒนาความรู้ และการแปรผลงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพข้าวก่ำไทย เป็นผลิตภัณฑ์การค้าในเชิงอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อต่อยอดและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอัน เกี่ยวเนื่องกับการปลูกข้าวก่ำ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างน้อย 1 ผลงาน
2. เป็นข้อมูลเพื่อการผลิตชาข้าวก่ำเพื่อพัฒนาต่อในเชิงการค้า
3. ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ ที่มีโอกาสเป็นสิทธิบัตร
4. ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมต่อๆไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th