หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศักยภาพการใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่อลดระยะเวลาในการลดความชื้นของข้าวเปลือกพันธุ์ปทุมธานี 1
Potential of Radio Frequency Heat Drying in Drying Time Reducing on Paddy Rice ver. Pathum Thani 1 Qualities

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวปิยฉัตร อัครานุชาต (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. นางสาวลัคเบญจา จิรวุฒิวงศ์ชัย (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ได้กรรมวิธีต้นแบบในการลดความชื้นข้าวเปลือกโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่สามารถจดสิทธิบัตรได้
2. หา Drying curve และ Drying rate ของแต่ละกรรมวิธี
3. หาความชื้นของวัตถุดิบและอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มต้นใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุประยุกต์ร่วมกับการอบด้วยลมร้อน เพื่อลดความชื้นในข้าวเปลือก โดยมีระยะเวลาสั้นที่สุดและคุณภาพของวัตถุดิบไม่สูญเสียไป
4. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและระยะเวลาของวิธีการใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุร่วมกับลมร้อน กับวิธีการที่ปฏิบัติทั่วไป (ลมร้อน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีเวลาอบแห้งต่ำสุด
2. ได้กรรมวิธีต้นแบบที่สามารถประยุกต์ใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่อใช้ในการลดความชื้นในข้าวเปลือก โดยไม่ทำความเสียหายต่อคุณภาพของข้าวเปลือก
3. ได้ความรู้วิธีการกระจายความร้อนให้สม่ำเสมอในข้าว เปลือก ระหว่างการให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุ
4. ได้รายละเอียดของวิธีการจัดการ (Process protocol) ในการลดการความชื้นของข้าว เปลือกด้วยความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุ
5. กรรมวิธีสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ว่า สามารถลดความชื้นได้เท่ากับกรรมวิธีที่ทำกันอยู่ในปัจจุบัน
6. กรรมวิธีสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ว่าสามารถลดความชื้นโดยใช้เวลาสั้นกว่าวิธีปกติอย่างมีนัยสำคัญ
7. กรรมวิธีสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญ
8. เพิ่มมูลค่าในการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ 9. วารสารระดับนานาชาติ 1 เรื่อง และวาสารระดับชาติ 1 เรื่อง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th