หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

วิธีการแยกข้าวปลอมปน
Methodology for contaminated rice control

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม (ที่ปรึกษา)
  3. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวสุพรรณี สุวรรณประภา (นักวิจัยร่วม) , จาก สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษารวบรวมวิธีการในการตรวจสอบข้าวหอมมะลิปลอมปนที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบันรวมทั้งวิธีการใหม่ที่ยังไม่มีการนำมาใช้ในการตรวจสอบทั้งทางด้านฟิสิกส์ เคมีและการตรวจสอบรหัสพันธุกรรม
2. เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของวิธีการตรวจสอบแต่ละวิธีการรวมทั้งความเหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์
3. สร้างค่ามาตรฐานของข้าวหอมมะลิและข้าวพันธุ์อื่น ๆ จากการตรวจสอบการปลอมปนแต่ละวิธีเพื่อนำเอามาเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการปลอมปน
4. ศึกษาอิทธิพลของพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมที่อาจมีผลต่อความแปรปรวนของค่าที่ได้จากการตรวจสอบในแต่ละวิธีการ
5. เสนอวิธีการและขั้นตอนตรวจสอบการปลอมปนข้าวที่สามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยำ ง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลาและงบประมาณในการตรวจสอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ค่ามาตรฐานในการตรวจสอบข้าวหอมมะลิบริสุทธิ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพข้าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ
2. ได้ทราบความแปรปรวนของค่ามาตรฐานคุณภาพข้าวหอมมะลิที่เกิดจากพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อพิจารณาว่าค่ามาตรฐาน ต่าง ๆ นั้นสามารถเกิดความแปรปรวนได้มากน้อยเพียงใด
3. ได้วิธีการตรวจสอบการปลอมปนข้าวหอมมะลิที่มีความแม่นยำ สามารถตรวจสอบได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลาและงบประมาณ เพื่อนำมาใช้เป็นวิธีการในการตรวจสอบการปนเปื้อนหรือปลอมปนของข้าวหอมมะลิ โดยสามารถใช้ได้แม้ในห่วงโซ่การผลิตข้าวระดับต้น ๆ อย่างเช่นชาวนา เพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่จะเอามาปลูกเป็นต้น
4.ได้ผลงานการตีพิมพ์ในวารสาระดับชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติต่อไป
5. ได้เสนอและเผยแพร่วิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนและปลอมปนของข้าวหอมมะลิที่มีความแม่นยำ สามารถตรวจสอบได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลาและงบประมาณ ให้กับประชาชนทั่วไปในรูปแบบของโปสเตอร์ในงานประชุมหรือแผ่นพับต่าง ๆ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th