หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและดัชนีวัดความสุขของชุมชนบนพื้นที่สูง
Framework Development for Strengthening Social Capital and Happiness Index of Highland Communities

หัวหน้าโครงการ นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 26 ธันวาคม 2555 - 21 กันยายน 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกุศล ทองงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. นายเทวินทร์ แก้วเมืองมูล (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษามิติการประเมินระดับการพัฒนาชุมชนพื้นที่สูง ความเข้มแข็งของชุมชนและความสุขระดับชุมชนที่เคยได้ดำเินินการในประเทศไทย และในต่างประเทศที่มีสภาพเป็นพื้นที่ภูเขา
2. เพื่อพัฒนาขั้นตอนและวิธีการสร้างตัวชี้วัดความเข็มแข็งของชุมชนและความอยู่ดีมีสุขร่วมกับชุมชนนำร่อง
3. เพื่อทดสอบการใช้ตัวชี้วัดในการประเมินระดับความเข็มแข็งของชุมชนและความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในพื้นที่นำร่อง
4. เพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลค่าตัวชี้วัดในรูปแบบตารางข้อมูล แผนภูมิและแผนที่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th