หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนากัญชงเชิงเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่า: การพัฒนา Test kit เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสาร THC ในกัญชง
-

หัวหน้าโครงการ นางสาวสุรัติวดี ภาคอุทัย
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 3 ธันวาคม 2550 - 16 สิงหาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวสุรัติวดี ภาคอุทัย (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกนกวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (14638 KB)
ดาวน์โหลด : 1545 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ได้ test kit ที่จะนำไปใช้ในการตรวจวัดสาร THC ในกัญชง ด้วยวิธีอย่างง่ายและรวดเร็ว มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน
2. เพื่อใช้ test kit เป็นเครื่องตรวจสอบสาร THC เพื่อการคัดเลือกต้นพันธุ์ที่มีสาร THC ในระดับต่ำ

ลักษณะโครงการ

พัฒนาวิธีการสกัดตัวอย่างกัญชง และตรวจวัดระดับสาร THC ด้วย test kit เพื่อให้ได้ระดับ 0.5%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ชุด test kit ที่สามารถวัดระดับ THC ในระดับ 0.5% เพื่อคัดเลือกกัญชงที่ผลิต THC ในระดับต่ำได้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th