หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินและเฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูกาแฟอราบิก้าในพื้นที่การส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้า บนพื้นที่สูง
Coffee Insect and Disease Surveillance for Vigilance in Arabica Coffee Plantation Promotion in Highland Area

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 14 พฤศจิกายน 2557 - 9 กันยายน 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อสำรวจสถานภาพโรคและแมลงศัตรูกาแฟอราบิก้าที่สำคัญในพื้นที่หลักของการปลูกกาแฟอราบิก้าในพื้นที่ภาคเหนือ
2. เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูกาแฟอราบิก้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สถานภาพโรคและแมลงศัตรูกาแฟอราบิก้าที่สำคัญในพื้นที่หลักของการปลูกกาแฟอราบิก้าในพื้นที่ภาคเหนือ
2. เพื่อเป็น แนวทางในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูกาแฟอราบิก้า
3. นำมาจัดทำคู่มือการประเมินและเฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูกาแฟอราบิก้าในพื้นที่การส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th