หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ถ่ายพยาธิภายในของเมล็ดมะขามและเมล็ดฟักทองเปรียบเทียบกับยาถ่ายพยาธิอัลเบนดาโซลและไอโวเมคตินในแพะ
Efficacy of anthelmintic effect of Tamarindus indica Linn. seed and Cucurbita pepo Linn. seed comparative with albendazole and ivermectin in goat

หัวหน้าโครงการ รศ.ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ส่วนตัว
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวพิรุณรัตน์ บุญจันทร์ (นักศึกษา้ช่วยวิจัย (ปริญญาโท))
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (25 KB)
ดาวน์โหลด : 317 ครั้ง
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th