หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประเมินเชื้อพันธุกรรมพริกใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.มณีฉัตร นิกรพันธุ์
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
วันที่ดำเนินการ 15 กันยายน 2549 - 14 ตุลาคม 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.มณีฉัตร นิกรพันธุ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.บุบผา (ที่ปรึกษา) , จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  3. ดร.ปาริชาติ เบิร์น (ที่ปรึกษา) , จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
  4. นางสาวจุทามาส คุ้มชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. นายโชคชัย ไชยมงคล (นักวิจัยร่วม)
  6. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (นักวิจัยร่วม)
  7. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (นักวิจัยร่วม)
  8. อ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ประเมินลักษณะของยีนควบคุมการแสดงออกลักษณะตัวผู้เป็นหมันและตัวผู้ปกติในเชื้อพันธุกรรมของพริกใหญ่
2. ประเมินลักษณะที่ตรงตามความต้องการของตลาด มีความเผ็ดดี ผลผลิตสูง ในสายพันธุ์ที่มีพันธูกรรมเป็น B line (Nmsms) และ C line หรือ restorer line (_MSMS) เพื่อใช้ในการพัฒนาพันธุ์ลูกผสมในโอกาสต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เชื้อพันธูกรรมของพริกใหญ่ที่ผ่านการประเมิน่ลักษณะตัวผู้เป็นหมัน จำนวน 100 สายพันธุ์ รวมทั้งผ่านการประเมินลักษณะที่ตรงตามความต้องการของตลาด มีความเผ็ดดี ผลผลิตสูง และไม่มีรสขม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th