หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศึกษาและกำหนดเขตการผลิตลำไยที่มีคุณภาพสูง (ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศด้านการผลิตและส่งออกลำไย) (2549)
-

หัวหน้าโครงการ รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านลำไย

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ (ที่ปรึกษา)
  3. อ.ลักษมี วรชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  4. นางสาวสากันย์ สุวรรณการ (นักวิจัยร่วม)
  5. นางสาวทัศนี แสงแก้ว (ผู้ช่วยวิจัย)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th