หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชนเครือข่ายสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
บริหารจัดการที่ กีฏวิทยา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาววนิดา ปวนยา (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  3. นายวันสงกรานต์ สายปั๋น (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  4. นางสาววาสนา โยทัยเที่ยง (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ปัญหาของชุมชนและพื้นที่ถูกแก้ไขด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนและนักวิชาการ
2. ชุมชนสามารถนำกระบวนการ/เครื่องมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ได้เรียนรู้ไปใช้กับการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่
3. นักวิชาการสามารถนำกระบวนการ/เครื่องมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่นไปปรับใช้กับการงานวิจัยอื่น ๆ ได้
4. เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านต่าง ๆ จากการดำเนินงานวิจัยของนักวิชาการที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ประสานงานฯ
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสำคัญของงานวิจัยและนำไปปรับใช้ในการทำงานของส่วนงานต่าง ๆ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th