หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาผลการเสริมน้ำหมักชีวภาพในอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความดกไข่ในพ่อแม่พันธุ์ปลานิล
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท ฟาร์มเชียงใหม่พัฒนาสัตว์น้ำ จำกัด
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2561รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความดกไข่ และเสริมสร้างสุขภาพพ่อแม่พันธู์ปลานิล 2. เพื่อเพิ่มผลผลิตลูกปลานิลให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 3. เพื่อวิเคราะห์ผลเบื้องต้นของการเสริมสารจากธรรมชาติต่อระบบการสืบพันธุ์ของปลานิล 4. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้พืชสมุนไพรทดแทนการใช้สารเคมีในการเสริมสร้างสุขภาพของพ่อแม่พันธุ์ปลานิล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บริษัทฯ มีลูกปลาที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงต่อพอความต้องการของตลาด 2. บริษัท ฯ มีปริมาณไข่ปลาเพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเปรียบเทียบอัตราก่อนและหลังการให้อาหารผสม 3. นักศึกษาได้พัฒนาและเรียนรู้ทักษะทางการวิจัยทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และการทำงานร่วมกับภาคเอกชน 4. นักวิจัยสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของภาคเอกชนจนนำไปสู่การทำวิจัยและพัฒนาภายในภาคเอกชนได้อย่างต่อเนื่อง 5. บริษัทฯ มีองค์ความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ และสามารถผลิตน้ำชีวภาพเพื่อใช้ผสมอาหารได้ด้วยตนเอง 6. บุคลากรวิจัยสามารถเผยแพร่ผลงานเชิงวิชาการ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th