หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้โปรไบโอติกและพรีไบโอติกชนิดใหม่ในการเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus) ภายใต้ระบบไบโอฟล็อกเทคโนโลยีแบบปิด
The use of novel prebiotic and probiotics in culturing of tilapia (Oreochromis niloticus) under indoor biofloc technology system

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.Hien Van Doan
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.Hien Van Doan (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.มินตรา ศีลอุดม (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.สุดาพร ตงศิริ (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

วัตถุประสงค์โครงการ

The main objective of this study is to investigate the mode of action of prebiotic and probiotic on the health of the tilapia, Oreochromis niloticus which will be cultured in indoor biofloc technology system. For this aim a number of studies will be conducted to evaluate the effects of probiotics (which will be isolated from tilapia) in combination with pectic oligosaccharides (POS) and coffee spent grounds (CSG) on Oreochromis niloticus on growth performance, immunity, relative immune gene expression, gut morphology and hindgut short chain fatty acid (SCFAs), gut microbiota as well as disease resistance of the tilapia, O. niloticus.
- To evaluate the effect of POS on growth performance (specific growth rate, feed conversion ratio), immune response (lysozyme, phagocytosis, alternative complement, serum immunoglobulin M, respiratory burst activities and relative immune gene expression), gut morphology and hindgut short chain fatty acid (SCFAs), gut microbiota as well as disease resistance of the tilapia, O. niloticus against Streptococcus agalactiae.
- To evaluate the effect of POS in combination with probiotics on growth performance (specific growth rate, feed conversion ratio), immune response (lysozyme, phagocytosis, alternative complement, serum immunoglobulin M, respiratory burst activities and relative immune gene expression), gut morphology and hindgut short chain fatty acid (SCFAs), gut microbiota as well as disease resistance of the tilapia, O. niloticus against Streptococcus agalactiae (or S. iniae).

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- Obtain the new prebiotics and probiotics
- Obtain the biofloc system for culturing tilapia in indoor environment
- Obtain outstanding results on growth performance in fish
- Obtain safety fish production without using antibiotics
- Obtain healthy fish by increasing the immune system
- Instead of using antibiotics and chemotherapeutics, prebiotic and probiotics may be substituted as the best choice.
- The obtained results could possibly be further extended for use in aquaculture farming      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th