หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาข้าวก่ำเพื่อการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง
-

หัวหน้าโครงการ ดร.กรวรรณ ศรีงาม
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
วันที่ดำเนินการ 28 กันยายน 2556 - 27 กันยายน 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวพัชรินทร์ ประสนธิ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก เทศบาลตำบลหนองแหย่ง ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
  3. ผศ.ดร.พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อทดสอบการปลูกและขยายพันธุ์ข้าวเหนียวก่ำ 3 พันธุ์ ที่หน่วยวิจัยข้าวก่ำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รวบรวมพันธุ์และทดสอบพันธุ์เป็นมาตรฐานเบื้องต้นแล้ว ได้แก่ ก่ำดอกสะเก็ด ก่ำน่าน และก่ำพะเยา เพื่อนำมาพัฒนาและทดสอบฤทธิ์ในการป้องกันและรักษาโรคเรื้อร้ง
2. เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณองค์ประกอบทางเคมีของสารออกฤทธิ์สำคัญของสารสกัดด้วยตัวทำลายชนิดต่าง ๆ จากข้าวก่ำ 3 พันธุ์ ได้แก่ ก่ำดอกสะเก็ด ก่ำน่าน และก่ำพะเยา
3. เพื่อศึกษาความคงตัวของสารสำคัญของสารสกัดหยาบและสารกึ่งบริสุทธิ์และในผลิตภัณฑ์สุดท้าย
4. เพื่อการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เช่น น้ำมันรำข้าวก่ำ หรือแคบซูสสารสกัดข้าวก่ำ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบถึงคุณค่าทางโภชนะการสำคัญ องค์ประกอบทางเคมี รวมถึงสารออกฤทธิ์ในข้าวก่ำพันธุ์ดอยสะเก็ด ก่ำน่าน และก่ำพะเยา เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวขาว พันธุ์ กข 6 เพื่อการพัฒนาสู่การขยายการผลิตสู่เกษตรกร ในการเพิ่มมูลค่าข้าวและัพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ทางยา และการแพทย์เพื่อเป็นอาหารสุขภาพผู้บริโภค
2. ได้สารหยาบและสารกึ่งบริสุทธิ์ที่เหมาะสม จากส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เมล็ดข้าวกล้อง รำและจมูกของข้าวก่ำ 3 พันธุ์ เพื่อทดสอบองค์ความรู้ที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนำไปศึกษาต่อยอดในคนที่มีสุขภาพดีในเชิงป้องกันและผู้ป่วยโรคมะเร็งในเชิงรักษาหรือบรรเทาอาการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวที่นำไปใช้ในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง และองค์ความรู้ดังกล่าวยังสามารถนำไปเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป และวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
3. ได้ทราบถึงการคงตัวของสารสำคัญรวมถึงในผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
4. ไ้ด้แนวทางในการวางแผนในการผลิตภัณฑ์ต้นแบบในการพัฒนาสู่ตลอดต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th