หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเพิ่มอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดด้วยโพลีเอทธีลีนไกลคอล
Increase Maize Seed Longevity by Using Polyethylene Glycol

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานโครงการ IRPUS
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 เมษายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวรุ่งทิวา วิญญายอง (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่
  3. นายหลิน ชิง หยู (นักวิจัยร่วม) , จาก บริษัทเพื่อนเกษตรกร จำกัด
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th