หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับแกะขนบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแกะขนบนพื้นที่สูง)
The Development of Feed for Wool Sheep on Highland

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 30 มกราคม - 25 ธันวาคม 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี (นักวิจัยร่วม)
  3. นายศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่มีโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับแกะพันธุ์ขนบนพื้นที่สูง
2. เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มมูลค่าทางอาหารและการเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่เหมาะสมสำหรับแกะพันธุ์ขน
3.เพื่อศึกษาวิธีการขุนแกะพันธุ์ขนที่เหมาะสมบนพื้นที่สูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะพันธุ์ขนบนพื้นที่สูงมีสูตรอาหารที่เหมาะสมและวิธีการเพิ่มมูลค่าทางอาหารและการเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์ 2 พื้นที่
2. เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะพันธุ์ขนบนพื้นที่สูงมีวิธีการขุนแกะพันธุ์ขน 2 พื้นที่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th