หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนไม้ผลในระบบปลูกชิดบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาการผลิตลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วงนอกฤดู (ภายใต้ชุดโครงการใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
Development and Techonology Transfer of Close Spacing Fruit Orchard Management for Off-Season Production on Highland : Case Studies of Longan Litchi and Mango (Sustainable Land Use Rural Development in Mountainous Area of South East Asia)

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2555 - 31 มีนาคม 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.Sybille Neidhart (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวนุดี เจริญกิจ (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  5. ผศ.พาวิน มะโนชัย (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาชุดเทคโนโลยีการผลิตลำไยและลิ้นจี่นอกฤดุบนพื้นที่สูงภายใต้เงื่อนไขระบบปลูกชิด
2. เพื่อพัฒนาต่อเนื่องชุดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงนอกฤดูบนพื้นที่สูง โดยไม่ใช้สารพาโคลบิวทราโซล
3. เพื่อประเมินผลความสำเร็จของเทคโนโลยีการจัดสวนไม้ผลระยะชิดและการผลิตผลไม้นอกฤดุในด้านต้นทุนและผลตอบแทน รวมทั้งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และศักยภาพการรักษาความชื้นของดิน
4. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลระยะชิดและกาผลิตลำไย ลิ้นจี้ และมะม่วงนอกฤดูบนพื้นที่สูง สู่เกษตรกรและผู้สนใจในวงกว้าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีการประมวลผลเทคโนโลยีการผลิตลิ้นจี่และลำไยนอกฤดูบนพื้นที่สูง และเทคโนโลยีการปลูกไม้ผลทั้งสองชนิดในระบบปลูกชิดที่มีผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจและผลข้างเคียงต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง และจัดทำเป็นคู่มือ เพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรและผู้สนใจในวงกว้าง
2. มีการประมวลชุดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงนอกฤดูบนพื้นที่สูง โดยไม่ต้องใช้สารพาโคลบิวทราโซล
3. มีการถ่ายทอดความรู้่และเทคโนโลยีในลักษณะการฝึกอบรมประกอบการสาธิตสู่เกษตรกรพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และลำพูน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th