หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ขอบเขตลุ่มน้ำบนพื้นที่สูงใน 3 จังหวัด
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
บริหารจัดการที่ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 23 พฤศจิกายน 2553 - 19 กันยายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ขอบเขตลุ่มน้ำย่อยใน 3 จังหวัด พร้อมให้รหัสกำกับลุ่มน้ำย่อย
2. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลเครือข่ายลุ่มน้ำย่อย และสามารถใช้ร่วมกับระบบฐานข้อมูลในระบบเรียกใช้ RestusView ได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระบบฐานข้อมูลขอบเขตลุ่มน้ำย่อยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน แม่ฮ่องสอน และตาก ที่สอดคล้องกับระบบฐานข้อมุลสถานภาพการใช้ทรัพยากรบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th