หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

งานวิจัย

แสดงตาม:             

สํานักงานเลขานุการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การวัด/การประเมินผลคุณภาพนักศึกษาในการมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ศิริขวัญ ใจสม เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 3,726
2 ความต้องการหลักสูตร non-degree ด้านการเกษตรของผู้เรียนวัยทำงาน อาทิตย์ กันจินะ เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 4,471
รวม 8,197 บาท
กีฏวิทยา
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การพัฒนาการผลิตแมลงทหารเสือที่เหมาะสมต่อคุณภาพน้ามันสกัด (ภายใต้โครงการนวัตกรรมน้ำมันสกัดจากแมลงทหารเสือเพื่อใช้เป็นสารสำคัญในเครื่องสำอาง) จิราพร กุลสาริน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 1,558,014
2 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของผึ้งชันโรง (ปีที่ 1) จิราพร กุลสาริน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 715,294
3 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของผึ้งชันโรง (ปีที่ 2) จิราพร กุลสาริน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 163,934
4 การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อราผสมพร้อมใช้ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช มาลี ตั้งระเบียบ (นอกคณะฯ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 720,153
5 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สารดึงดูดผีเสื้อหนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura บนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการ การวิจัยชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่มิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง) จิราพร กุลสาริน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 590,709
6 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สารดึงดูดผีเสื้อหนอนเจาะผลไม้ Citripestis sagittitferella บนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการ การวิจัยสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง) จิราพร กุลสาริน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 590,709
7 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารดึงดูดเพื่อกำจัดผีเสื้อหนอนกระทู้ผักบนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง) จิราพร กุลสาริน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 34,718
8 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารดึงดูดเพื่อกำจัดผีเสื้อหนอนเจาะผลไม้บนพื้นที่สูง (ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง) จิราพร กุลสาริน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 34,718
9 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและอนุกรมวิธานของกลุ่มแมลงบกในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ งบประมาณแผ่นดิน 100,000
10 การศึกษาและคัดเลือกชนิดผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและคุณภาพน้ำผึ้ง) นินาท บัววังโป่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 185,811
11 การศึกษาวิธีการควบคุมเสี้ยนดินศัตรูพืชบนพื้นที่สูง 2562(ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผักอินทรีย์ในพื้นที่โครงการหลวง) ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 60,811
12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยภารกิจ Ongoing ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.เชียงใหม่ จิราพร กุลสาริน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 707,578
13 โครงการพัฒนาฟาร์มต้นแบบการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดคุณภาพในภาคเหนือ ณัฐชลธร ชยุตพงค์พันธุ์ (นอกคณะฯ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) 84,699
14 โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้บนที่สูงโดยใช้พรรณไม้ท้องถิ่น วิชญ์ภาส สังพาลี (นอกคณะฯ) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 778,810
15 แผนการศึกษาประสิทธิภาพดินเบาในการป้องกันกำจัด เยาวลักษณ์ จันทร์บาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด 33,333
16 อนุกรมวิธานและดีเอ็นบาร์โคดของชันโรงในกลุ่มชนิด Lepidotrigona 'nitdiventris' (Hymenoptera: Apidae) กรวัฒน์ อรรถโสภา เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 100,000
รวม 6,459,292 บาท
ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 Impact of compost on soil CO2 emissions, physical characteristics, diversity and plant yield ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 300,824
2 การปรับปรุงคุณภาพดินและการพัฒนาการผลิตต้นกล้าของส้มเกลี้ยงในระบบเกษตรอย่างยั่งยืน เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ยุพา จอมแก้ว เทศบาลเมืองล้อมแรด 229,500
3 การพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบนที่สูงอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ สุวิมล วิชารักษ์ (นอกคณะฯ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 299,852
4 การวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแก่ไม้ผลสำคัญบนพื้นที่สูง ปีที่ 3 ชูชาติ สันธทรัพย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 805,424
5 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์และต้นแบบวัสดุปลูกอินทรีย์เพื่อการปลูกกาแฟอะราบิกาในระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ยุพา จอมแก้ว เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 100,000
6 การสำรวจดินเพื่อจำแนกความเหมาะสมของที่ดิน ในศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิวัติ อนงค์รักษ์ งบประมาณแผ่นดิน 100,000
7 โครงการพัฒนาระบบติดตามและควบคุมการให้น้ำและการให้ปุ๋ยสำหรับการผลิตข้าวโพดหวานในระบบแปลงเปิด ชูชาติ สันธทรัพย์ เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 250,000
รวม 2,085,600 บาท
พืชไร่
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 Boron fertilizer project ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย Sabanci University, Istanbul, Turkey 162,222
2 Genomic variations and association study of agronomic traits in Malaysia, Myanmar and Thailand weedy rice (Oryza sativa L.) Song Beng Kah (นอกคณะฯ) The Monash University Malaysia-ASEAN Sustainable Development Research 2,396,667
3 Nutrient management, next generation sequencing technology and breeding for improving grain yield and nutritional quality in Thai local fragrant rice ต่อนภา ผุสดี The Royal Society, United Kingdom 210,977
4 The Harvestzinc Fertilizer Project ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย HarvestPlus 401,467
5 Nutrient management, next generation sequencing technology and breeding for improving grain yield and nutritional quality in Thai local fragrant rice ต่อนภา ผุสดี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 209,302
6 การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์แท้และพัฒนาพันธุ์สังเคราะห์ของเฮมพ์ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพ์) ศันสนีย์ จำจด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 235,533
7 การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์แท้และพัฒนาพันธุ์สังเคราะห์ของเฮมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภายใต้ชุดโครงการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำ ให้มีผลผลิตสูงและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาด) ศันสนีย์ จำจด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 594,930
8 การทดสอบและประเมินศักยภาพการผลิตพันธุ์ข้าวท้องถิ่นลูกผสมที่ทนต่อแมลงบั่ว ไม่ไวต่อช่วงแสง และมีคุณภาพทางโภชนาการบนพื้นที่สูง ศันสนีย์ จำจด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 235,533
9 การบ่งบอกยีน และการพัฒนา SNP ที่สัมพันธ์กับความหอมเพื่อเพิ่มความหอมในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมและแตงกวา ต่อนภา ผุสดี โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 607,112
10 การบ่งบอกยีน และการพัฒนา SNP ที่สัมพันธ์กับความหอมเพื่อเพิ่มความหอมในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมและแตงกวา ต่อนภา ผุสดี บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเซีย) จำกัด 24,977
11 การพ่นปุ๋ยสังกะสีทางใบข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวและความเป็นประโยชน์ทางโภชนาการ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 334,247
12 การพัฒนาด้านการผลิตและศักยภาพด้านการตลาดพืชเมืองหนาวบางชนิด ระยะที่ 2 (ปี 2563-2565) โสระยา ร่วมรังษี บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 246,720
13 การเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพพิเศษโดยวิธีการจัดการธาตุอาหารเพื่อการเพาะปลูกและปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งการชะลอการสูญเสียสารคุณภาพพิเศษระหว่างการเก็บรักษา ปีที่ 2 ศันสนีย์ จำจด สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 719,502
14 การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการและผลการดาเนินงานในการควบคุมการดื่มสุราของมหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศไทยเพื่อหาแนวทางที่เป็นเลิศในการจัดการปัญหาการดื่มสุรา พิชญลักษณ์ พิชญกุล (นอกคณะฯ) ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 503,415
15 ความแตกต่างการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่อัตราปุ๋ยต่างกัน ปณิตา บุญสิทธิ์ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด 55,780
16 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 17 (น.ส.นันทนา ใชยวงค์) ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 167,796
17 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 19 (น.ส.กัญญ์กุลณัช คำปวง) ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 207,164
18 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 20 (น.ส.พัชรินทร์ ตุ้ยวงค์) ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 499,544
19 โครงการศึกษาการผลิตว่านสี่ทิศเพื่อตัดดอกเป็นการค้า โสระยา ร่วมรังษี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 1,045,270
รวม 8,858,157 บาท
พืชสวน
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ฟักทองแฟนซีสำหรับการผลิตในประเทศไทย จุฑามาส คุ้มชัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 145,825
2 การจำแนกทางโมเลกุลของกล้วยไม้รองเท้านารีสกุล Paphiopedilum วีณัน บัณฑิตย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 254,651
3 การนำเข้าของอินทรีย์และอนินทรีย์ไนโตรเจนกล้วยไม้แวนดาลูกผสม กนกวรรณ ปัญจะมา ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 166,667
4 การประเมินประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกในปทุมมา อภิรัฐ บัณฑิต ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 20,164
5 การปรับปรุงพันธุ์ลิลี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณัฐา โพธาภรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง 199,000
6 การปรับปรุงพันธุ์ไฮเดรนเยีย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณัฐา โพธาภรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง 251,000
7 การพัฒนาชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของลำไย พิมพ์ใจ สีหะนาม ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 335,375
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมูเสริมเส้นใยอาหารจากวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะม่วง สรณะ สมโน บริษัท เฮงเฮงเซ็งลี้ฮ้อ จำกัด 190,000
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมูเสริมเส้นใยอาหารจากวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะม่วง สรณะ สมโน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 240,000
10 การพัฒนาสารชีวภาพควบคุมแมลงวันทอง (Bactrocera dorsalis Hendel) จากน้ำมันหอมระเหยของพืชสกุลกะเพรา-โหระพาบางชนิด สรณะ สมโน โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 77,910
11 การพัฒนาสารชีวภาพควบคุมแมลงวันทอง (Bactrocera dorsalis Hendel) จากน้ำมันหอมระเหยของพืชสกุลกะเพรา-โหระพาบางชนิด สรณะ สมโน บริษัท แฮนด์ฮาเวสต์ จำกัด 8,618
12 การวิจัยด้านการผลิตและการตลาดพืชเมืองหนาวบางชนิดภายใต้ระบบการผลิตในโรงเรือนที่ใช้ความเย็นเหลืองทิ้งจากการแปรสภาพของ LNG ปีที่ 3 โสระยา ร่วมรังษี บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 302,063
13 การศึกษาแนวทางการลดการใช้ไฟฟ้าในแปลงปลูกพืชในโรงเรือน (ภายใต้โครงการลดผลกระทบจากผลภาวะทางแสงที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์) ณัฐา โพธาภรณ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 103,647
14 การศึกษาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมภายใต้ระบบโรงเรือน นครินทร์ จี้อาทิตย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) 136,225
15 โครงการการผลิตไหลสตรอว์เบอร์รีปลอดโรคภายใต้โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ ดรุณี นาพรหม เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 200,000
16 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวว่านสี่ทิศ (ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและปรับปรุงคุณภาพไม้ดอก) โสระยา ร่วมรังษี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 241,554
17 โครงการศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผลิตผลของไม้ผลบนพื้นที่สูง (2562) สุรินทร์ นิลสำราญจิต สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 39,867
18 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮเดรนเยียกระถาง ประจำปีงบประมาณ 2563 พิมพ์ใจ สีหะนาม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 406,154
19 โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลิตผลพืชผักที่สำคัญบนพื้นที่สูง ดนัย บุณยเกียรติ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 47,841
20 โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลิตผลพืชผักที่สำคัญบนพื้นทีสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดนัย บุณยเกียรติ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 715,932
21 ผลกระทบจากระยะเวลาในการสัมผัสพื้นที่สีเขียวต่อการคลายเครียดและการฟื้นฟูสมาธิในวัฒนธรรมต่าง ๆ พงศกร ศุภกิจไพศาล สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 278,513
22 ผลของปัจจัยในการผลิตไม้ดอกเมืองหนาว โสระยา ร่วมรังษี บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 1,074,348
23 แผนงานวิจัยการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ ณัฐา โพธาภรณ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 980,000
รวม 6,415,353 บาท
โรคพืช
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 Gloriosa, Sweet potato Virus-free Seedling and Grape Root Stock Production Project in Royal Project Foundation (Thailand) เกวลิน คุณาศักดากุล ICDF Taiwan 207,123
2 การควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของถั่วเหลืองฝักสดที่ดื้อต่อสารป้องกันกาจัด เชื้อราคาร์เบนดาซิม สรัญยา วัลยะเสวี บริษัท ลานนาเกษตรกรรม จำกัด 49,724
3 การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมด้วยสารสกัดหนอนตายหยาก พรสุข ชัยสุข ส่วนตัว 26,471
4 การจัดการศัตรูกาแฟหลังการเก็บเกี่ยวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ อรอุมา เรืองวงษ์ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 861,315
5 การใช้เอนโดไฟต์ติกแอคติโนแบคทีเรียควบคุมเชื้อ Colletotrichum acutatum และ Botryis cinerea ในการผลิตสตรอว์เบอร์รีปลอดโรค เกวลิน คุณาศักดากุล สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 737,934
6 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Candidatus Liberibacter asiaticus สาเหตุโรคฮวงลองบิงของพืชสกุลส้ม อังสนา อัครพิศาล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 229,685
7 การพัฒนาชีวภัณฑ์กำจัดราแบบผงละลายน้ำจากสเตร็พโดมัยซีส สำหรับควบคุมโรคทางใบในพืชวงศ์มะเขือ ประจำปีงบประมาณ 2563 เกวลิน คุณาศักดากุล มูลนิธิโครงการหลวง 379,400
8 การศึกษาชนิดจุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคราน้ำค้างขององุ่นบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง) อรอุมา เรืองวงษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 364,304
9 การสำรวจโรคไวรัสและไวรอยด์ในเบญจมาศ การใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาร่วมกับการพัฒนาเทคนิคแลมพ์ในการตรวจสอบเชื้อสาเหตุของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 อรอุมา เรืองวงษ์ มูลนิธิโครงการหลวง 339,000
10 ความหลากหลายของเชื้อราสนิมและเชื้อราแป้งสาเหตุโรคของพืชป่าไม้ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ จันจิรา อายะวงศ์ (นอกคณะฯ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 113,733
รวม 3,308,689 บาท
เศรษฐศาสตร์เกษตร
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 The survey of C.A.R.I.N.G. intervention for Burn Project for Climate Mitigation in Thailand รุจ ศิริสัญลักษณ์ มูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) 960,696
2 กลไกการขับเคลื่อนการเกษตรในภาคเหนือสู่เกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย เยาวเรศ เชาวนพูนผล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1,684,641
3 การจัดการการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในภาคเหนือตอนบนของไทย ประทานทิพย์ กระมล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 556,558
4 การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศของการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อนุพงศ์ วงศ์ไชย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 79,545
5 การพัฒนาดัชนีรวมเพื่อการประเมินศักยภาพการเกษตรในระดับจังหวัด พ.ศ. 2551-2561 จิรวรรณ กิจชัยเจริญ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1,418,245
6 การศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเศรษฐกิจสังคมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 69,600
7 แนวทางการพัฒนาอาหารท้องถิ่นและอาหารที่เป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน กรรณิกา แซ่ลิ่ว สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 184,615
8 โอกาสในการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าของอาหารอย่างยั่งยืนภายใต้ระบบการเปลี่ยนแปลงของซุปเปอร์มาร์เก็ตและตลาดสด Marianne Nylandsted Larsen (นอกคณะฯ) Danish Council for Independent Research - Social Sciences 8,720,811
รวม 13,674,712 บาท
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การพัฒนาศักยภาพ Young Smart Farmers ในจังหวัดเชียงใหม่ สุกิจ กันจินะ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 260,534
2 การพัฒนาศักยภาพ Young Smart Farmers ในจังหวัดเชียงใหม่ สุกิจ กันจินะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 247,726
3 การศึกษาการจัดการฟาร์มโคนมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย รัชพล หลิมวัฒนา (นอกคณะฯ) กรมปศุสัตว์ 231,405
4 การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) : กรณีศึกษา สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด จังหวัดสระบุรี รัชพล หลิมวัฒนา (นอกคณะฯ) กรมปศุสัตว์ 231,405
5 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรรุ่นใหม่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการสร้างนิเวศใหม่ของเกษตรที่ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 276,287
6 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรรุ่นใหม่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการสร้างนิเวศใหม่ของเกษตรที่ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 282,836
7 โครงการสร้างเสริมศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น จุฑาทิพย์ เฉลิมผล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 3,416,105
8 จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Inernal Control) สินค้ากาแฟเทพเสด็จ จังหวัดเชียงใหม่ ณฐิตากานต์ พยัคฆา กรมทรัพย์สินทางปัญญา 304,419
รวม 5,250,717 บาท
สัตวศาสตร์
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การจัดการการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนโคนมสาวตั้งท้องทดแทนฝูงด้วยโปรแกรมฮอร์โมนที่มีประสิทธิภาพสำหรับเหนี่ยวนำการตกไข่และกำหนดเวลาผสมเทียม ทศพล มูลมณี สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด 49,932
2 การใช้น้ำหมักมะขามป้อมเป็นแหล่งวิตามินซีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในลูกพันธุ์ปลานิล มินตรา ศีลอุดม กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลอำเภอแม่แตง 150,000
3 กลยุทธ์การเหนี่ยวนำการตกไข่และกำหนดเวลาผสมเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในแม่พันธุ์โคเนื้อ ทศพล มูลมณี โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 226,000
4 กลยุทธ์การเหนี่ยวนำการตกไข่และกำหนดเวลาผสมเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในแม่พันธุ์โคเนื้อ ทศพล มูลมณี สหกรณ์โคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่ จำกัด 50,000
5 การคัดแยกและการศึกษาคุณลักษณะของต้นเชื้อแบคทีเรียเพื่อผลิตอาหารผสมครบส่วนแบบหมัก (Ensiled total mixed ration, eTMR) สำหรับโคนม เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 20,930
6 การคัดแยกและการศึกษาคุณลักษณะของต้นเชื้อแบคทีเรียเพื่อผลิตอาหารผสมครบส่วนแบบหมัก (Ensiled total mixed ration, eTMR) สำหรับโคนม เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 210,140
7 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูกดำขนสีขาวมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ มูลนิธิโครงการหลวง 320,000
8 การคัดเลือกสารสกัดจากพืชที่มีศักยภาพในการต่อต้านเชื้อพีอาร์เอสไวรัสในสุกร กรวรรณ ศรีงาม บริษัทสยามโนวาส จำกัด 66,606
9 การคัดเลือกสารสกัดจากพืชที่มีศักยภาพในการต่อต้านเชื้อพีอาร์เอสไวรัสในสุกร กรวรรณ ศรีงาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 607,112
10 การจัดการการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนโคนมสาวตั้งท้องทดแทนฝูงด้วยโปรแกรมฮอร์โมนที่มีประสิทธิภาพสำหรับเหนี่ยวนำการตกไข่และกำหนดเวลาผสมเทียม ทศพล มูลมณี โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 225,691
11 การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตร กรณีศึกษาพื้นที่รับน้ำ ฝายแม่ลาวฝั่งขวา ตอน3 มินตรา ศีลอุดม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 222,277
12 การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตร กรณีศึกษาพื้นที่รับน้ำ ฝายแม่ลาวฝั่งขวา ตอน3 มินตรา ศีลอุดม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 199,055
13 การใช้เทคนิค LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) ในการตรวจระบุยีน MCR-1 ในน้ำนมโคเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน วัชรพงศ์ นรพัลลภ เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 27,920
14 การใช้น้ำหมักมะขามป้อมเป็นแหล่งวิตามินซีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในลูกพันธุ์ปลานิล มินตรา ศีลอุดม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และอุทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 510,400
15 การใช้พรีไบโอติกชนิดใหม่จากวัสดุเหลือทิ้งของการเกษตรและโพรไบโอติกทดแทนสารปฏิชีวนะในการเลื้ยงปลานิล, Oreochromis niloticus Hien Van Doan สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 226,849
16 การใชัวัตถุดิบท้องถิ่นหมักเป็นอาหารสัตว์ปีกและสุกรบนพื้นทีสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ มูลนิธิโครงการหลวง 350,000
17 การประยุกต์ใช้ใบหม่อนหมักในอาหารปลาปลานิลอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สุธิรา พลเจริญ (นอกคณะฯ) กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 400,000
18 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเหนี่ยวนำการตกไข่และกำหนดเวลาการผสมเทียมแบบระยะสั้นเพื่อเพิ่มอัตราการตั้งท้องในโครีดนมและโคพักรีด ทศพล มูลมณี สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด 17,237
19 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเหนี่ยวนำการตกไข่และกำหนดเวลาการผสมเทียมแบบระยะสั้นเพื่อเพิ่มอัตราการตั้งท้องในโครีดนมและโคพักรีด ทศพล มูลมณี โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 77,910
20 การประยุกต์ใช้โปรแกรมฮอร์โมนเพื่อเพิ่มอัตราการให้กำเนิดลูกแกะของแม่แกะพันธุ์ขนภายใต้สภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูง ปีที่ 2 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัและพัฒนาการเลี้ยงแพะและแกะขนบนพื้นที่สูง) ทศพล มูลมณี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 101,689
21 การประยุกต์ใช้วัสดุเพาะเห็ดเป็นสารเสริมในอาหารไก่ไข่ มนตรี ปัญญาทอง บริษัท รวมพรมิตร โภคภัณฑ์ จำกัด 4,338,755
22 การประยุกต์ใช้วัสดุเพาะเห็ดเป็นสารเสริมในอาหารไก่ไข่ มนตรี ปัญญาทอง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 114,566
23 การประยุกต์ใช้วัสดุเพาะเห็ดเป็นสารเสริมในอาหารไก่ไข่ วรรณพร ทะพิงค์แก อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 192,464
24 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแกะขน (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแกะขนบนพื้นที่สูง) สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 116,216
25 การผลิตน้ำนมโคที่มีวิตามินดีสูงโดยเสริมยีสต์ที่ปริมาณวิตามินดีสูงที่ผ่านการฉายรังสียูวีในอาหารโคนม เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 484,135
26 การผลิตน้ำนมโคที่มีวิตามินดีสูงโดยเสริมยีสต์ที่ปริมาณวิตามินดีสูงที่ผ่านการฉายรังสียูวีในอาหารโคนม เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 11,993
27 การผลิตสารผสมล่วงหน้า (Premix) สำหรับอาหารสัตว์อินทรีย์ (ภายใต้โครงการวิจัยการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์) กรวรรณ ศรีงาม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 130,743
28 การผลิตอาหารเสริมสุขภาพสัตว์จากยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสัตว์ที่ยั่งยืน วรรณพร ทะพิงค์แก งบประมาณแผ่นดิน 1,887,891
29 การพัฒนาคุณภาพอาหารโปรตีนจากถั่วเหลืองเพื่อผลิตปลากะพงอินทรีย์อย่างยั่งยืน ศิริพร โทลา ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 73,770
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบวัคซีน Anti-Gonadotropin Releasing Hormone (Anti-GnRH) เพื่อส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนเพศผู้ในปลานิล มินตรา ศีลอุดม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 170,940
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบวัคซีน Anti-Gonadotropin Releasing Hormone (Anti-GnRH) เพื่อส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนเพศผู้ในปลานิล มินตรา ศีลอุดม บริษัทสยามโนวาส จำกัด 102,564
32 การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับแกะขนบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงแกะขนบนพื้นที่สูง) เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 182,515
33 การเพิ่มคุณค่าของกากมันสำปะหลังสำหรับใช้เป็นอาหารโค โดยการหมักด้วยกลุ่มจุลินทรีย์จากกระเพาะรูเมนที่ผ่านการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจำนวน (ระยะที่ 1) ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ (นอกคณะฯ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) 61,856
34 การเลี้ยงปลานิลวิถียั่งยืน โดยการใช้อาหารเสริมหลายรูปแบบร่วมกับแบคเทอริโอฝาจและวัคซีนทางปาก Hien Van Doan งบประมาณแผ่นดิน 1,525,547
35 การศึกษาการเปรียบเทียบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารไมโคทอกซิน ฟูโมนิซิน บี1 ในเซลล์ไฟโบรบลาสตัวอ่อนของเป็ดและหนู ชมพูนุช หลำแสงกุล เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 100,000
36 การศึกษาพันธุกรรมสีขนพื้นฐานในม้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตม้าสีเข้ม เกศินี เกตุพยัคฆ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1,137,984
37 การศึกษาศักยภาพของต้นอ้อยต่อการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ (นอกคณะฯ) บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด 1,189,430
38 โครงการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและการปั้มน้ำบนพื้นที่สูง สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 116,216
39 โครงการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 148,649
40 โครงการศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 688,722
41 ผลของการเสริมไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์ที่ได้จากชานอ้อยต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน และมิญชวิทยาลำไส้ในปลานิล (Oreochromis niloticus) ชมพูนุช หลำแสงกุล ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 73,770
รวม 16,908,475 บาท
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 โครงการศึกษาการปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้สภาพร่มเงาร่วมกับการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ (2562) ภายใต้โครงการ(ภายใต้โครงการวิจัยเชิงการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาการปลูกและการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพกาแฟอราบิก้าโครงการหลวง ชวลิต กอสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 13,109
รวม 13,109 บาท
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การจัดการศัตรูผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวด้วยความร้อนแบบฟลูอิดไดซ์เบด เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 956,000
2 การประยุกต์ใช้เครื่องเนียร์อินฟราเรดแบบพกพาเพื่อจำแนกคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ไทยระดับการค้า ปาริชาติ เทียนจุมพล ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 601,176
3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิในการผลิตผักมูลนิธิโครงการหลวงตลอดสายโซ่อุปทานเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัย พิชญา พูลลาภ (นอกคณะฯ) ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 254,562
4 การพัฒนาเครื่องประเมินคุณภาพมะม่วงและสับปะรดด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดแบบพกพา ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1,280,675
5 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพแบบไม่ทำลายของกาแฟด้วยไดโอดเรืองแสง ปาริชาติ เทียนจุมพล ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 750,000
6 การพัฒนาระบบให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุเพื่อการควบคุมแมลงและการเพิ่มคุณภาพของข้าวหลังการเก็บเกี่ยว เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 430,000
7 การพัฒนาอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย ปาริชาติ เทียนจุมพล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 979,452
8 การพัฒนาอินดิเคเตอร์บ่งชี้การเน่าเสียของผักสลัดตัดแต่งพร้อมบริโภคเพื่อใช้ติดตามความสดและความปลอดภัยในสายโซ่อุปทาน พิชญา พูลลาภ (นอกคณะฯ) ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 626,000
9 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบเชื้อก่อโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วงโดยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ ปริญญา จันทรศรี (นอกคณะฯ) ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 750,000
10 การพัฒนาอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบโรคและแมลงในข้าวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยวและการเปลี่ยนแปลงกลิ่นหืนข้าวกล้องโดยใช้เทคโนโลยีจมูกอิเลคทรอนิคส์ ณัฐวุฒิ เนียมสอน (นอกคณะฯ) ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 875,333
11 การศึกษาอาการของโรคและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Near infrared spectroscopy : NIRS) เพื่อตรวจสอบโรคแอนแทรกโนสและความผิดปกติทางสรีรวิทยาของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ฉันทลักษณ์ ติยายน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 600,000
12 กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กาแฟอะราบิก้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Caffee in Arabica Coffee Innovation [e]) เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 300,000
รวม 8,403,199 บาท
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรรุ่นใหม่รายบุคคลและเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 180,973
2 การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรรุ่นใหม่รายบุคคลและเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 179,842
3 การพัฒนาระบบสารสนเทศการผลิตข้าวแม่นยำ : กรณีจังหวัดอำนาจเจริญ วิเชียร เกิดสุข (นอกคณะฯ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 275,000
4 การสำรวจความต้องการผู้บริโภคของตลาดพืชผักและผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ของสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ฐานิต ศาลติกุลนุการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22,417
5 การออกแบบ-พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทำเกษตรปลอดสารพิษแบบมีส่วนร่วม เพื่อกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ฐากูร ปัญญาใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22,379
6 ระบบนวัตกรรมประมาณการผลผลิตยางพารา มวลชีวภาพตามช่วงชั้นอายุและชั้นความเหมาะสมที่ดิน อรรถชัย จินตะเวช สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3,975,119
7 สนับสนุนและพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนระบบเกษตรและพืชอาหารทางเลือกโดยชุมชนท้องถิ่น บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2,347,194
8 สำนักประสานงานวิจัย เครือข่ายเกษตรแม่นยำ : สกว-กม อรรถชัย จินตะเวช สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 1,219,931
รวม 8,222,856 บาท
โครงการย่อยบัณฑิตศึกษา และวิจัยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 ศึกษาการอุบัติซ้ำ ของโรคแบคทีเรียในมันฝรั่ง ที่ระบาดในพื้นที่ปลูก จังหวัดเชียงใหม่ อังสนา อัครพิศาล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 301,667
รวม 301,667 บาท
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร Finland Futures Research Centre and University of California at Berkeley 304,416
2 การปลูกพืชผสมผสานภายใต้ระบบนิเวศน์วนเกษตรด้วยกลไกเยาวชนและชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน ถาวร อ่อนประไพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1,472,941
3 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมและสายพันธุ์กาแฟอะราบิกาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลิตกาแฟบนพื้นที่สูง ปณิดา กาจีนะ เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 100,000
4 การศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศจากปริมาณแสงที่กระเจิงขึ้นสู้ท้องฟ้า (ภายใต้โครงการลดผลกระทบจากผลภาวะทางแสงที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์) สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 266,748
รวม 2,144,105 บาท
รวมทั้งหมด 160 โครงการ, เป็นเงิน 82,054,127 บาท
 
การอ้างอิงหน้านี้   http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research.asp?BudType=&Budyear=2563&Budtype_id=0&Dep_id=0000
??????

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th