หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

งานวิจัย

แสดงตาม:             

กีฏวิทยา
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 Biocontrol of China-ThaiTephritid Pests Towards Wide-Area Integrated Pest Management พัชรินทร์ ครุฑเมือง Joint Research and Development Project Under the twenty first Session of the Sino-Thai Scientific and Technical Cooperation 394,643
2 การจัดการแมลงศัตรูสำคัญของกาแฟอราบิก้าแบบผสมผสาน เยาวลักษณ์ จันทร์บาง มูลนิธิโครงการหลวง 74,422
3 การรวมกลุ่มของชันโรงเพศผู้เพื่อการผสมพันธุ์ กนกวรรณ คำยอดใจ เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 79,781
4 การวิจัยและพัฒนาสารดึงดูดด้วงหมัดผัก (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง) จิราพร กุลสาริน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 566,554
5 โครงการวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง (ประจำปีงบประมาณ 2559) นินาท บัววังโป่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 64,000
6 โครงการวิจัยและพัฒนาเลี้ยงผึ้งเพื่อการเพิ่มคุณภาพน้ำผึ้งและผลผลิต นินาท บัววังโป่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 1,500,000
7 ชีววิทยาและพฤติกรรมของตัวต่อซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งในประเทศไทย นินาท บัววังโป่ง งบประมาณแผ่นดิน 981,000
8 ผลกระทบจากไรศัตรูภายนอก (วาร์รัวและทรอปิลีแลปส์) ต่ออายุขัยผึ้งงาน และการเปรียบเทียบการแพร่กระจายของไรทรอปิลีแลปส์ในผึ้งพันธุ์ ประเทศไทย นินาท บัววังโป่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 300,000
9 รูปแบบการรวมกลุ่มของชันโรงเพศผู้เพื่อรอผสมพันธุ์ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกีฎวิทยาและการประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8,788
10 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชนเครือข่ายสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 จิราพร กุลสาริน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 1,349,905
รวม 5,319,093 บาท
ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 The Potential Use of Diatomaceous Earth for Improvement of Paddy Rice and Field Corn Production in the Northern Thailand ชูชาติ สันธทรัพย์ บริษัท Trisap Mining and Agricultural (Thai) Company Limited 251,911
2 The potential Use of Natural Materials and Beneficial Microorganisms for Bio-fertilizer Production and Crop Yield Improvement อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง TRISAP GROUP LIMITED (THAILAND) 417,549
3 Characterization of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria for Sustainable Production of Coffea arabica L. in Northern Thailand (ภายใต้โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรังเศล) อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 150,826
4 Characterization of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria for Sustainable Production of Coffea arabica L. in Northern Thailand (ภายใต้โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรังเศล) อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 82,552
5 การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวโพดหวานคุณภาพ ชูชาติ สันธทรัพย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 1,316,980
6 การประเมินศักยภาพการกักเก็บน้ำและสมบัติทางกายภาพของดินในสวนไม้ผลที่ปลูกบนที่ดอนและที่ลุ่มในจังหวัดเชียงใหม่ ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 79,781
7 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำและปุ๋ยแก่พืชผักสำคัญบนพื้นที่สูง ชูชาติ สันธทรัพย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 54,135
8 การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง) ชูชาติ สันธทรัพย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 41,364
9 การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง ปีที่ 2 (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง) ชูชาติ สันธทรัพย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 568,750
10 โครงการการจัดทำแนวทางพัฒนาเกษตรที่เหมาะสมภายใต้พื้นที่เขต Zoning จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงยประมาณ 2559 นิวัติ อนงค์รักษ์ สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ 2,950,413
11 โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและ Logistic ข้าวโพดหวาน ชูชาติ สันธทรัพย์ สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ 1,201,240
12 โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแบบประหยัดแก่พืชสำคัญบนพื้นที่สูง ชูชาติ สันธทรัพย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 782,022
รวม 7,897,525 บาท
พืชไร่
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 Evaluation of Polyhalite (PH) as a source of potassium and secondary nutrients for rice in Thailand ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย Sirius Minerals Plc (Sirius) 476,301
2 การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์สายพันธํุแท้ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพ์) ศันสนีย์ จำจด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 798,898
3 การทำวิจัยและวิเคราะห์ผลโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อกำจัดเชื้อราที่ผิวของเมล็ดพันธุ์พริกไทย สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 109,402
4 การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THC ต่ำ และ เปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์) ศันสนีย์ จำจด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 218,509
5 การศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่ทนทานแมลงบั่ว ไม่ไวต่อช่วงแสง และพันธุ์ข้าวไร่ท้องถิ่นที่มีคุณภาพพิเศษทางโภชนาการ (ภายใต้ชุดโครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตข้าวบนพื้นที่สูง) ศันสนีย์ จำจด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 728,426
6 การศึกษาวิจัยและคัดเลือกพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงทนทานต่อแมลงบั่ว ไม่ไวต่อช่วงแสงและมีคุณภาพพิเศาทางโภชนาการ (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง) ศันสนีย์ จำจด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 249,364
รวม 2,580,900 บาท
พืชสวน
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 Influences of Post-Harvesting of Essential Oil from Zanthoxylum limonella Alston สรณะ สมโน Yannick MAETRO, Director of Cosmo International Ingredients FRANCE 164,532
2 Influences of Post-Harvesting of Essential Oil from Zanthoxylum limonella Alston สรณะ สมโน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 164,532
3 การขยายพันธู์ดาหลาลูกผสมในสภาพปลอดเชื้อ จามจุรี โสตถิกุล กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 181,500
4 การจำแนกกล้วยไม้ดินสกุลฮาเบนาเรียและเพคเทลิส โดยใช้เทคนิคเอเอฟแอลพี ณัฐา โพธาภรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 58,970
5 การใช้ความเย็นและการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตไม้เมืองหนาวชนิดในโรงเรือน (ระยะที่ 2 ปี 2559-2560) โสระยา ร่วมรังษี บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 2,497,839
6 การประเมินพันธุ์และการศึกษาอุณหภูมิและช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการชักนำการออกดอกของคะน้า กมล ทิพโชติ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9,209
7 การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตว่านสี่ทิศเพื่อการค้า (ปี่ที่ 3) โสระยา ร่วมรังษี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 506,301
8 การเพาะปลูกพืชผักพื้นบ้านในสกุล Elsholtzia (2560) (ภายใต้โครงการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ศิวาพร ธรรมดี งบประมาณแผ่นดิน 240,460
9 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกส้มสายน้ำผึ้งในโรงเรือนกันแมลง ดรุณี นาพรหม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 207,000
10 การสูญเสียในกระบวนการผลิตผักของมูลนิธิโครงการหลวง ศิวาพร ธรรมดี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 1,068,137
11 โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน (NRCT-DFG) ประจำปี 2560 (Seminar on Thai-German Research Activity Information 2017) ดรุณี นาพรหม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 110,000
12 โครงการทดสอบแบบจำลองสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกไม้ผลของโครงการหลวง สุรินทร์ นิลสำราญจิต สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 539,394
13 โครงการปรับปรุงคุณภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวเพื่อการค้า ปีที่ 4 โสระยา ร่วมรังษี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 1,594,444
14 โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาและกระเจียวบนพื้นที่สูง ปีที่ 2 โสระยา ร่วมรังษี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 120,000
15 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ดอกโครงการหลวง ดนัย บุณยเกียรติ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 20,000
16 โครงการศึกษาผลกระทบของการแปรปรวนของภูมิอากาศต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูงกรณีศึกษาโครงการหลวง สุรินทร์ นิลสำราญจิต สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 143,729
17 โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์ของโครงการหลวง ดนัย บุณยเกียรติ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 1,410,299
18 นวัตกรรมเครื่องเก็บเกี่ยวลำไย เพื่อลดการใช้แรงงานคน ธนะชัย พันธ์เกษมสุข สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน 135,279
19 ผลของปัจจัยการผลิตบางประการต่อการสังเคราะห์สารเมทาบอไลท์ทุติยภูมิในสะระแหน่ญี่ปุ่น (Metha arvensis) สรณะ สมโน งบประมาณแผ่นดิน 990,000
รวม 10,161,624 บาท
โรคพืช
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 Symbiotic characteristics between Neptunia plants and the symbionts Shigeyuki Tajima (นอกคณะฯ) Professor Dr. Shigeyuki Tajima 2,055
2 การจัดการโรคต้นโทรมของส้มเขียวหวานอย่างแม่นยำและยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ ชัยวัฒน์ โตอนันต์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 1,282,145
3 การใช้สารสกัดสมุนไพรเพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมในมะเขือเทศ พรสุข ชัยสุข ส่วนตัว 2,184
4 การตรวจสอบเชื้อไวรัสในเมล่อนและแคนตาลูป และการชักนำให้เกิดความต้านทาน ต่อโรค อรอุมา เรืองวงษ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 91,847
5 การประมวลผลสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพื่อคาดการณ์โรคสำคัญในพื้นที่ปลูกพริก อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ วาสนา วิรุญรัตน์ (นอกคณะฯ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 350,000
6 การพัฒนาชีวภัณฑ์จากเชื้อแอกติโนไมซีสต์ควบคุมโรคถอดฝักดาบในเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ เกวลิน คุณาศักดากุล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 64,029
7 การพัฒนาชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมโรคในพืชเศรษฐกิจกลุ่มกล้วยไม้ดิน อังสนา อัครพิศาล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 206,218
8 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคทางดินของปทุมมา ปีที่ 2 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง) อังสนา อัครพิศาล สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 485,019
9 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง) อรอุมา เรืองวงษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 397,004
10 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคราสีเทา (Botrytis) ของกุหลาบ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ชีวภาพเกษตรจากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง) เกวลิน คุณาศักดากุล สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 496,255
11 ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกวลิน คุณาศักดากุล มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 35,486
12 ผลของการจัดการปุ๋ยและการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus megaterium ต่อการเกิดโรคไหม้ของข้าวพันธุ์ กข6 ในแปลงเกษตรกรที่มีการระบาดของโรคไหม้ ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 132,329
รวม 3,544,569 บาท
เศรษฐศาสตร์เกษตร
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กมล งามสมสุข องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) 272,836
2 การพัฒนากลไกและกระบวนการเพื่อสนับสนุนการวางแผนจัดทำงบประมาณทรัพยากรน้ำและเกษตรแบบบูรณาการโดยใช้ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูล จังหวัดลำพูน กมล งามสมสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 1,660,803
3 โครงการวิจัยศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกโครงการหลวง พรสิริ สืบพงษ์สังข์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 104,080
4 โครงการศึกษาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าจากการดำเนินงานในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เยาวเรศ เชาวนพูนผล สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 667,442
5 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรีสำหรับบริษัทเอกชนด้านการเกษตรในประเทศไทย ณธชัย แจ๋วเจริญกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,839
รวม 2,708,000 บาท
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย สุกิจ กันจินะ เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 79,781
2 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อการวิจัยและการขับเคลื่อนงานวิชาการรับใช้สังคม อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 1,504,121
3 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อการวิจัยและการขับเคลื่อนงานวิชาการรับใช้สังคม อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1,504,121
4 การสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนากระบวนการสร้างพลเมืองเพื่อการจัดการความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 3,677,155
5 ความรู้และการปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สุกิจ กันจินะ เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 9,863
6 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สุรพล เศรษฐบุตร เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 9,863
รวม 6,784,903 บาท
สัตวศาสตร์
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 Alternative strategies for antibiotics in increasing production and disease resistance of tilapia (Oreochromis niloticus) Hien Van Doan บริษัท พรีเมอร์ จำกัด 198,793
2 The use of host-associated probiotics in culturing and controlling infectious disease in tilapia, Oreochromis niloticus Hien Van Doan วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 136,986
3 การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์สุกร และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม ปีที่ 2 (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง) ทศพล มูลมณี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 46,000
4 การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์สุกรลูกผสม และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม ปีที่ 3 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง) ทศพล มูลมณี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 1,000,000
5 การคัดเลือก ปรับปรุงสุกรสายพันธุ์แท้ (สายพันธุ์พื้นเมือง) เพื่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง) กรวรรณ ศรีงาม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 1,000,000
6 การใช้ prebiotics (จากซังข้าวโพดและเห็ด Cordyceps militaris) และโปรไปโอติกเป็นกลยุทธ์ทางเลือกสำหรับยาปฏิชีวะในการเลี้ยงปลานิล, Oreochromis niloticus Hien Van Doan สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 296,000
7 การใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิตหญ้าหมักเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของกระบือนมพันธุ์เมซานี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ มูลนิธิโครงการหลวง 220,506
8 การใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์ในการผลิตหญ้าหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมของกระบือนมพันธุ์เมซานี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ มูลนิธิโครงการหลวง 27,945
9 การใช้แบคทีเรียผลิตกรดแลคติดในการผลิตอาหารผสมครบส่วนแบบหมัก (Fermented total mixed ration, FTMR) โดยมีหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 463,873
10 การใช้โปรไบโอติกและพรีไบโอติกชนิดใหม่ในการเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus) ภายใต้ระบบไบโอฟล็อกเทคโนโลยีแบบปิด Hien Van Doan งบประมาณแผ่นดิน 869,500
11 การทดแทนปลาป่นด้วยใบหม่อนป่นในสูตรอาหารปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ อภัย สุทธิสังข์ (นอกคณะฯ) กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 547,657
12 การประยุกต์ใช้การจัดการการสืบพันธุ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในกระบือนมพันธุ์เมซานี ทศพล มูลมณี มูลนิธิโครงการหลวง 274,590
13 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับการเหนี่ยวนำการเป็นสัดและตกไข่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในแพะนมเพศเมีย ทศพล มูลมณี มูลนิธิโครงการหลวง 183,060
14 การปรับปรุงพันธุ์สุกรลูกผสม (พันธุ์พื้นเมือง) เพื่อให้เหมาะสมกับการเลี้ยงบนพื้นที่สูง ปีที่ 2 (โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง) กรวรรณ ศรีงาม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 46,000
15 การผลิตหัวเชื้อตั้งต้นจากแบคทีเรียกรดแลคติคในนํ้าพืชหมักเพื่อเพิ่มคุณภาพของหญ้าเนเปียร์หมักสำหรับเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคเนื้อ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ งบประมาณแผ่นดิน 139,416
16 การพัฒนาเทคนิคที่มีความแม่นยำสูงสำหรับประเมินสัดส่วนเพศของสเปิร์มในน้ำเชื้อโคนมคัดเพศ ทฤษฎี คำหล่อ เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 99,726
17 การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับแพะพ่อแม่พันธุ์จากวัตถุดิบในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ มูลนิธิโครงการหลวง 207,785
18 การพัฒนาอุปกรณ์ฟักไข่ภายในโรงเพาะฟักเพื่อเพิ่มผลผลิตลูกพันธุ์ปลานิล มินตรา ศีลอุดม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 353,337
19 การพัฒนาอุปกรณ์ฟักไข่ภายในโรงเพาะฟักเพื่อเพิ่มผลผลิตลูกพันธุ์ปลานิล มินตรา ศีลอุดม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 151,430
20 การเพาะขยายพันธุ์ปลานิลเพศผู้ YY ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ ศุภมิตร เมฆฉาย งบประมาณแผ่นดิน 962,500
21 การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง ปีที่ 2 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 44,000
22 การศึกษาการเพาะพันธุ์ คัพภวิทยา และการเจริญพัฒนาของลูกปลาค้างคาวดอยอินทนนท์ วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ งบประมาณแผ่นดิน 607,200
23 การศึกษาระบบตลาดและโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาการผลิตและจำหน่ายโคเนื้อขุนคุณภาพสูง: กรณีศึกษา เชียงใหม่ พะเยา แพร่ ทศพล มูลมณี งบประมาณแผ่นดิน 402,800
24 โครงการวิจัยและพัฒนาไก่ฟ้าและไก่เบรสบนพื้นที่สูง ปีที่ 3 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 1,034,219
25 โครงการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสำหรับไก่กระดูกดำและระบบการผลิตลูกไก่และการเลี้ยงขุนที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ปีที่ 2 (โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง) สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 22,000
26 โครงการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารสำหรับไก่กระดูกดำและระบบการเลี้ยงไก่กระดูกดำที่ดีบนพื้นที่สูง (GAPs ; สัตว์ปีก) ปีที่ 3 (ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตไ่ก่กระดูกดำบนพื้นที่สูง) สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 509,801
27 โครงการศึกษาเครื่องหมายทางพันธุกรรมสำหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ไก่กระดูกดำ (โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง) ศุภมิตร เมฆฉาย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 18,000
28 โครงการศึกษาและค้นหาเครื่องหมายทางพันธุกรรม (DNA Markers) สำหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ของไก่กระดูกดำ (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่บนพื้นที่สูง) ศุภมิตร เมฆฉาย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 450,000
29 โครงการศึกษาและค้นหาเครื่องหมายทางพันธุกรรม (DNA Markers) สำหรับบ่งชี้เอกลักษณ์ของสุกรบนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรบนพื้นที่สูง) ศุภมิตร เมฆฉาย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 800,000
30 ประสิทธิภาพของกากงาขี้ม้อนในการทดแทนกากถั่วเหลืองและเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารสุกรรุ่น กรวรรณ ศรีงาม งบประมาณแผ่นดิน 998,700
31 ผลของการเสริมสารเบต้า-แคโรทีนในอาหารผสมครบส่วนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนม เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) 250,000
32 รูปแบบการพัฒนาของฟอลลิเคิล ลักษณะของคอร์ปัส ลูเทียม และการตกไข่ของโคขาวลำพูน (ฺBos indicus) ที่ได้รับโปรแกรม 5-day หรือ PG 5-day co-Synch+CIDR ทศพล มูลมณี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 300,000
33 อัตราการตั้งท้องของกระบือนมพันธุ์เมซานีในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ หลังการได้รับโปรแกรมฮอร์โมนพื้นฐานเอสโตรเจน/โปรเจสเตอโรน ทศพล มูลมณี มูลนิธิโครงการหลวง 32,877
34 อิทธิพลของสายพันธุ์ ต่อคุณภาพเนื้อ องค์ประกอบของกลิ่น และกิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ ของไก่พื้นเมือง ไก่ลูกผสมประดู่หางดำเชียงใหม่ และไก่โรดไอแลนด์เรด สัญชัย จตุรสิทธา งบประมาณแผ่นดิน 793,200
รวม 13,487,902 บาท
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การศึกษาการปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้สภาพร่มเงาร่วมกับการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ชวลิต กอสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 450,000
2 โครงการศึกษาระบบการปลูกกาแฟภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ภายใต้โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง) พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 36,000
3 โครงการศึกษารูปแบบและกระบวนการส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง) พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 5,833
4 ส่วนประกอบทางเคมีของเมล็ดกาแฟดิบและเมล็ดกาแฟคั่วชนิดอราบิก้าและชนิดโรบัสต้าในภาคเหนือที่ได้จากการแปรรูปที่แตกต่างกัน พัชนี สุวรรณวิศลกิจ งบประมาณแผ่นดิน 480,000
รวม 971,833 บาท
สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์-ชีวภาพ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 กฤษฏิ์ ใจปัญญา เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 79,781
รวม 79,781 บาท
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การจัดการระบบเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยของโรงเรียนและชุมชน จตุรงค์ พวงมณี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1,973,950
2 การประเมินศักยภาพภาพเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในระดับท้องถิ่น จังหวัดน่าน ถาวร อ่อนประไพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 2,014,519
3 การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและองค์กรท้องถิ่นเพื่อการจัดการผลิตทางเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดน่าน ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 3,966,571
4 การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุ่มน้ำย่อย สำหรับการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของสังคม-เกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน ถาวร อ่อนประไพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 1,966,168
5 สำนักงานประสานงาน เครือข่ายวิจัยพัฒนาและนำใช้เกษตรแม่นยำ อรรถชัย จินตะเวช สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 840,997
6 สำนักประสานงานเครือข่ายวิจัยพัฒนาและนำใช้เกษตรแม่นยำ ปี 2560 อรรถชัย จินตะเวช สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 950,563
รวม 11,712,768 บาท
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 Improved small scale pig production as contribution to an economic and ecologically sustainable agriculture in the highlands of Northern Thailand โวลฟรัม ฉแปร์ Embassy of the Federal Republic of Germany, Bangkok 277,479
2 การจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร Finland Futures Research Centre and University of California at Berkeley 82,127
3 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีลักษณะพิเศษสำหรับเกษตรกรพื้นที่สูงอย่างมีส่วนร่วม นริศ ยิ้มแย้ม งบประมาณแผ่นดิน 96,388
4 การส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ งบประมาณแผ่นดิน 434,100
5 โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตกาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (ภายใต้โครงการวิจัยการคัดเลือกสายพันธุ์และพัฒนาระบบการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของกาแฟ อราบิก้าโครงการหลวง) ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 450,000
รวม 1,340,095 บาท
รวมทั้งหมด 120 โครงการ, เป็นเงิน 66,588,993 บาท
 
การอ้างอิงหน้านี้   http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research.asp?BudType=&Budyear=2560&Budtype_id=0&Dep_id=0000
??????

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th