หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

งานวิจัย

แสดงตาม:             

สํานักงานเลขานุการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การวัด/การประเมินผลคุณภาพนักศึกษาในการมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ศิริขวัญ ใจสม เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 6,274
2 ความต้องการหลักสูตร non-degree ด้านการเกษตรของผู้เรียนวัยทำงาน อาทิตย์ กันจินะ เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 7,529
รวม 13,803 บาท
กีฏวิทยา
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของผึ้งชันโรง (ปีที่ 2) จิราพร กุลสาริน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 597,381
2 การพัฒนาชีวภัณฑ์เชื้อราผสมพร้อมใช้ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช มาลี ตั้งระเบียบ (นอกคณะฯ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 146,004
3 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สารดึงดูดผีเสื้อหนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura บนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการ การวิจัยชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่มิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง) จิราพร กุลสาริน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 59,291
4 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สารดึงดูดผีเสื้อหนอนเจาะผลไม้ Citripestis sagittitferella บนพื้นที่สูง (ภายใต้ชุดโครงการ การวิจัยสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง) จิราพร กุลสาริน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 59,291
รวม 861,966 บาท
ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 Impact of compost on soil CO2 emissions, physical characteristics, diversity and plant yield ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 126,099
2 การวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแก่ไม้ผลสำคัญบนพื้นที่สูง ปีที่ 3 ชูชาติ สันธทรัพย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 94,576
3 โครงการวัสดุปลูกอินทรีย์คุณภาพสูง กวิพร จินะจันตา บริษัทยู-เฮลธี จำกัด 331,851
รวม 552,526 บาท
พืชไร่
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 Boron fertilizer project ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย Sabanci University, Istanbul, Turkey 40,444
2 Genomic variations and association study of agronomic traits in Malaysia, Myanmar and Thailand weedy rice (Oryza sativa L.) Song Beng Kah (นอกคณะฯ) The Monash University Malaysia-ASEAN Sustainable Development Research 2,396,667
3 Nutrient management, next generation sequencing technology and breeding for improving grain yield and nutritional quality in Thai local fragrant rice ต่อนภา ผุสดี The Royal Society, United Kingdom 144,974
4 The Harvestzinc Fertilizer Project ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย HarvestPlus 100,092
5 Nutrient management, next generation sequencing technology and breeding for improving grain yield and nutritional quality in Thai local fragrant rice ต่อนภา ผุสดี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 143,823
6 การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์แท้และพัฒนาพันธุ์สังเคราะห์ของเฮมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภายใต้ชุดโครงการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำ ให้มีผลผลิตสูงและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาด) ศันสนีย์ จำจด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 205,070
7 การบ่งบอกยีน และการพัฒนา SNP ที่สัมพันธ์กับความหอมเพื่อเพิ่มความหอมในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมและแตงกวา ต่อนภา ผุสดี บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเซีย) จำกัด 24,977
8 การบ่งบอกยีน และการพัฒนา SNP ที่สัมพันธ์กับความหอมเพื่อเพิ่มความหอมในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมและแตงกวา ต่อนภา ผุสดี โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 607,112
9 การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax citrulli ที่ถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดแตงโม สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด 64,932
10 การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax citrulli ที่ถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดแตงโม สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด 180,204
11 การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax citrulli ที่ถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดแตงโม สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) 502,946
12 การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อยกระดับความเร็วและอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด 77,969
13 การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อยกระดับความเร็วและอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด 61,604
14 การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อยกระดับความเร็วและอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) 580,915
15 การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการและผลการดาเนินงานในการควบคุมการดื่มสุราของมหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศไทยเพื่อหาแนวทางที่เป็นเลิศในการจัดการปัญหาการดื่มสุรา พิชญลักษณ์ พิชญกุล (นอกคณะฯ) ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 46,585
16 ความแตกต่างการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่อัตราปุ๋ยต่างกัน ปณิตา บุญสิทธิ์ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด 13,907
17 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 20 (น.ส.พัชรินทร์ ตุ้ยวงค์) ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 418,796
รวม 5,611,018 บาท
พืชสวน
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 Breeding and cultivation improvement on sub-tropical flower crops ณัฐา โพธาภรณ์ ICDF Taiwan 2,171,775
2 การจำแนกทางโมเลกุลของกล้วยไม้รองเท้านารีสกุล Paphiopedilum วีณัน บัณฑิตย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 87,907
3 การนำเข้าของอินทรีย์และอนินทรีย์ไนโตรเจนกล้วยไม้แวนดาลูกผสม กนกวรรณ ปัญจะมา ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 166,667
4 การประเมินการสูญเสียอาหารของผลผลิตผักสลัดเพื่อหาแนวทางลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1 (ภายใต้แผนบูรณาการชุดโครงการวิจัยความสูญเสียอาหาร ระดับชาติ) พิมพ์ใจ สีหะนาม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 412,431
5 การประเมินการสูญเสียอาหารของผลิตผลพริกเพื่อหาแนวทางลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อุปทานและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12.3.1 (ภายใต้แผนบูรณาการชุดโครงการวิจัยความสูญเสียอาหาร ระดับชาติ) ศิวาพร ธรรมดี สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 755,990
6 การเผยแพร่ตัวอย่างพืชบางชนิดจากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อสืบเนื่องจากงานวิจัยโครงการ อพ.สธ. มช. เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จามจุรี โสตถิกุล งบประมาณแผ่นดิน 159,477
7 การพัฒนาชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของลำไย พิมพ์ใจ สีหะนาม ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 28,484
8 การพัฒนาด้านการผลิตและศักยภาพด้านการตลาดพืชเมืองหนาวบางชนิด ระยะที่ 2 (ปี 2563-2565) โสระยา ร่วมรังษี บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 333,528
9 การศึกษาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมภายใต้ระบบโรงเรือน นครินทร์ จี้อาทิตย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) 828,702
10 โครงการศึกษาการผลิตว่านสี่ทิศเพื่อตัดดอกเป็นการค้า โสระยา ร่วมรังษี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 254,730
11 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฮเดรนเยียกระถาง ประจำปีงบประมาณ 2563 พิมพ์ใจ สีหะนาม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 93,846
12 โครงการศึกษาเพื่อลดการสูญเสียผลิตผลพืชผักที่สำคัญบนพื้นทีสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดนัย บุณยเกียรติ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 84,068
13 ผลกระทบจากระยะเวลาในการสัมผัสพื้นที่สีเขียวต่อการคลายเครียดและการฟื้นฟูสมาธิในวัฒนธรรมต่าง ๆ พงศกร ศุภกิจไพศาล สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 116,747
14 ผลของปัจจัยในการผลิตไม้ดอกเมืองหนาว โสระยา ร่วมรังษี บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 267,851
รวม 5,762,203 บาท
โรคพืช
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของถั่วเหลืองฝักสดที่ดื้อต่อสารป้องกันกาจัด เชื้อราคาร์เบนดาซิม สรัญยา วัลยะเสวี บริษัท ลานนาเกษตรกรรม จำกัด 10,276
2 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Candidatus Liberibacter asiaticus สาเหตุโรคฮวงลองบิงของพืชสกุลส้ม อังสนา อัครพิศาล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 79,289
3 การศึกษาชนิดจุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคราน้ำค้างขององุ่นบนพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยสารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง) อรอุมา เรืองวงษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 185,696
4 ความหลากหลายของเชื้อราสนิมและเชื้อราแป้งสาเหตุโรคของพืชป่าไม้ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ จันจิรา อายะวงศ์ (นอกคณะฯ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 113,733
รวม 388,994 บาท
เศรษฐศาสตร์เกษตร
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 กลไกการขับเคลื่อนการเกษตรในภาคเหนือสู่เกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย เยาวเรศ เชาวนพูนผล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 203,080
2 การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศของการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อนุพงศ์ วงศ์ไชย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 70,455
3 แนวทางการพัฒนาอาหารท้องถิ่นและอาหารที่เป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน กรรณิกา แซ่ลิ่ว สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 63,049
4 รูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พรสิริ สืบพงษ์สังข์ เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 162,548
รวม 499,132 บาท
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การศึกษาการจัดการฟาร์มโคนมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย รัชพล หลิมวัฒนา (นอกคณะฯ) กรมปศุสัตว์ 168,595
2 การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ (Feed Center) : กรณีศึกษา สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด จังหวัดสระบุรี รัชพล หลิมวัฒนา (นอกคณะฯ) กรมปศุสัตว์ 168,595
3 การส่งเสริมการตลาดสำหรับการผลิตแพะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย (ภายใต้แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตแพะ) ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1,099,589
4 จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Inernal Control) สินค้ากาแฟเทพเสด็จ จังหวัดเชียงใหม่ ณฐิตากานต์ พยัคฆา กรมทรัพย์สินทางปัญญา 15,581
รวม 1,452,360 บาท
สัตวศาสตร์
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การจัดการการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนโคนมสาวตั้งท้องทดแทนฝูงด้วยโปรแกรมฮอร์โมนที่มีประสิทธิภาพสำหรับเหนี่ยวนำการตกไข่และกำหนดเวลาผสมเทียม ทศพล มูลมณี สหกรณ์โคนมลำพูน จำกัด 17,237
2 การคัดเลือกสารสกัดจากพืชที่มีศักยภาพในการต่อต้านเชื้อพีอาร์เอสไวรัสในสุกร กรวรรณ ศรีงาม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 508,976
3 การคัดเลือกสารสกัดจากพืชที่มีศักยภาพในการต่อต้านเชื้อพีอาร์เอสไวรัสในสุกร กรวรรณ ศรีงาม บริษัทสยามโนวาส จำกัด 55,839
4 การจัดการการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนโคนมสาวตั้งท้องทดแทนฝูงด้วยโปรแกรมฮอร์โมนที่มีประสิทธิภาพสำหรับเหนี่ยวนำการตกไข่และกำหนดเวลาผสมเทียม ทศพล มูลมณี โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 77,910
5 การใช้ยีสต์แดง เป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตในอาหารไก่ไข่(ภายใต้ชุดโครงการการผลิตสารเสริมสุขภาพสัตว์จากยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสัตว์ที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563) มนตรี ปัญญาทอง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 504,918
6 การผลิตน้ำนมโคที่มีวิตามินดีสูงโดยเสริมยีสต์ที่ปริมาณวิตามินดีสูงที่ผ่านการฉายรังสียูวีในอาหารโคนม เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 11,993
7 การผลิตน้ำนมโคที่มีวิตามินดีสูงโดยเสริมยีสต์ที่ปริมาณวิตามินดีสูงที่ผ่านการฉายรังสียูวีในอาหารโคนม เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 484,135
8 การผลิตสารเสริมสุขภาพสัตว์จากยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสัตว์ที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563 วรรณพร ทะพิงค์แก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 275,410
9 การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะ (ภายใต้แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตแพะ) ทฤษฎี คำหล่อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 915,145
10 การพัฒนาคุณภาพอาหารโปรตีนจากถั่วเหลืองเพื่อผลิตปลากะพงอินทรีย์อย่างยั่งยืน ศิริพร โทลา ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 76,230
11 การพัฒนาวิธีเหนี่ยวนำการตกไข่อย่างแม่นยำเพื่อเพิ่มอัตราการตั้งท้องในแม่พันธุ์แพะ (ภายใต้แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตแพะ) ทศพล มูลมณี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 956,164
12 การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับแพะจากวัตถุดิบท้องถิ่นในพื้นที่ (ภายใต้แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตแพะ) เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 688,438
13 การศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นในเนื้อแพะ (ภายใต้แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตแพะ) ชมพูนุช หลำแสงกุล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 611,945
14 การศึกษาพันธุกรรมสีขนพื้นฐานในม้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตม้าสีเข้ม เกศินี เกตุพยัคฆ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 93,533
15 การศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการคัดแยกเพศน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ม้าเพื่อเพิ่มสัดส่วนลูกม้าเพศผู้ ทฤษฎี คำหล่อ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 393,205
16 การศึกษาศักยภาพของต้นอ้อยต่อการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์ (นอกคณะฯ) บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด 436,570
17 การเสริมยีสต์แดง เป็นสารดูดซับสารพิษจากเชื้อราในอาหารไก่ไข่ (ภายใต้ชุดโครงการการผลิตสารเสริมสุขภาพสัตว์จากยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสัตว์ที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563) วรรณพร ทะพิงค์แก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 633,167
18 การเสริมยีสต์แดง เป็นสารดูดซับสารพิษจากเชื้อราในอาหารต่อการแสดงออกของยีนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตในไก่ไข่และไก่เนื้อ (ภายใต้ชุดโครงการการผลิตสารเสริมสุขภาพสัตว์จากยีสต์แดงฯ) เกศินี เกตุพยัคฆ์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1,129,180
19 โครงการศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 111,278
20 ผลของการเสริมไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์ที่ได้จากชานอ้อยต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน และมิญชวิทยาลำไส้ในปลานิล (Oreochromis niloticus) ชมพูนุช หลำแสงกุล ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 76,230
รวม 8,057,504 บาท
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 ปลูกป่าเศรษฐกิจพิชิตหมอกควันที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2563 ชวลิต กอสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 227,377
รวม 227,377 บาท
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การจัดการศัตรูผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวด้วยความร้อนแบบฟลูอิดไดซ์เบด เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 563,123
2 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพแบบไม่ทำลายของกาแฟด้วยไดโอดเรืองแสง ปาริชาติ เทียนจุมพล ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 441,781
3 การพัฒนาอินดิเคเตอร์บ่งชี้การเน่าเสียของผักสลัดตัดแต่งพร้อมบริโภคเพื่อใช้ติดตามความสดและความปลอดภัยในสายโซ่อุปทาน พิชญา พูลลาภ (นอกคณะฯ) ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 368,740
4 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบเชื้อก่อโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วงโดยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ ปริญญา จันทรศรี (นอกคณะฯ) ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 441,781
5 การพัฒนาอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบโรคและแมลงในข้าวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยวและการเปลี่ยนแปลงกลิ่นหืนข้าวกล้องโดยใช้เทคโนโลยีจมูกอิเลคทรอนิคส์ ณัฐวุฒิ เนียมสอน (นอกคณะฯ) ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 515,607
6 การศึกษาอาการของโรคและความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Near infrared spectroscopy : NIRS) เพื่อตรวจสอบโรคแอนแทรกโนสและความผิดปกติทางสรีรวิทยาของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ฉันทลักษณ์ ติยายน ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 353,425
รวม 2,684,457 บาท
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การสำรวจความต้องการผู้บริโภคของตลาดพืชผักและผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ของสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ฐานิต ศาลติกุลนุการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7,583
2 การออกแบบ-พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทำเกษตรปลอดสารพิษแบบมีส่วนร่วม เพื่อกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ฐากูร ปัญญาใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7,571
รวม 15,154 บาท
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
ลำดับ ชื่องานวิจัย หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร Finland Futures Research Centre and University of California at Berkeley 304,416
2 การปลูกพืชผสมผสานภายใต้ระบบนิเวศน์วนเกษตรด้วยกลไกเยาวชนและชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน ถาวร อ่อนประไพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 289,759
3 การศึกษาสัดส่วนแก่นและกระพี้ของไม้สัก ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 359,016
รวม 953,192 บาท
รวมทั้งหมด 84 โครงการ, เป็นเงิน 27,079,685 บาท
 
การอ้างอิงหน้านี้   http://mis.agri.cmu.ac.th/research/view_research.asp?BudType=&Budyear=2564&Budtype_id=0&Dep_id=0000
??????

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th