หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย

  เอกสารวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

เอกสารวิชาการ

       
ลำดับ เอกสาร ผู้แต่ง
1 โครงการ “การพัฒนาและประยุกต์ระบบเซ็นเซอร์ทางเคมีสำหรับเกษตรแม่นยำ : จาก ข้อมูลเชิงจุดสู่ข้อมูลเชิงพื้นที่” (Development and Application of Chemical Sensor Systems for Precision Agriculture (CSS-PASS): From Spot to Spatial Data) ศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์ (หัวหน้าโครงการ) ผศ. ดร.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม ดร.วศิน วงศ์วิไล ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว นายทัพไท หน่อสุวรรณ นายกิตติ โพธิ์จวง นางสาวกนกวรรณ คิวฝอ นางสาวพีรญา ใจแข็ง. เสนอต่อ สกว. มกราคม 2562. .  สิทธิชัย ลอดแก้ว
2 โครงการ “การพัฒนาและประยุกต์ระบบเซ็นเซอร์ทางเคมีสำหรับเกษตรแม่นยำ : จาก ข้อมูลเชิงจุดสู่ข้อมูลเชิงพื้นที่” (Development and Application of Chemical Sensor Systems for Precision Agriculture (CSS-PASS): From Spot to Spatial Data) ศ. ดร. เกตุ กรุดพันธ์ (หัวหน้าโครงการ) ผศ. ดร.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม ดร.วศิน วงศ์วิไล ดร.สิทธิชัย ลอดแก้ว นายทัพไท หน่อสุวรรณ นายกิตติ โพธิ์จวง นางสาวกนกวรรณ คิวฝอ นางสาวพีรญา ใจแข็ง. เสนอต่อ สกว. มกราคม 2562. .  สิทธิชัย ลอดแก้ว
 


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th