หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย

  เอกสารวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

เอกสารวิชาการ

       
ลำดับ เอกสาร ผู้แต่ง
1 นวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อแปลงเปลี่ยนและเพิ่มขีดความสามารถการดำรงชีวิตของเกษตรกรไทย: กรอบแนวคิดเพื่อประโยชน์ของชุมชน, แก่นเกษตร, 46 (2) : 419-428.  อรรถชัย จินตะเวช
 


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th