หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย

  เอกสารวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

เอกสารวิชาการ

       
ลำดับ เอกสาร ผู้แต่ง
1 ประสิทธิภาพของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการกำจัดมอดหนวดยาว (Cryptolestes pusillus) ในข้าวและสัณฐานวิทยาของไข่มอดหนวดยาว, วารสารเกษตร, 33 (3), หน้า 337-385.  เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
2 ผลของบรรจุภัณฑ์สุญญากาศต่อคุณภาพของผลพลับพันธุ์ 'Xichu' ภายหลังการขจัดความฝาด, Khon Kaen Agriculture Journal, 2560 (45), หน้า 685-692.  ดนัย บุณยเกียรติ
 


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th