หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย

  เอกสารวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

เอกสารวิชาการ

       
ลำดับ เอกสาร ผู้แต่ง
1 Characterization of On-farm rice germplasm in an area of the crop’s center of diversity. , CMU J. Nat. Sci. , 2017 (16 ), หน้า 85-98.  สิทธิชัย ลอดแก้ว
2 ทำการเกษตรอย่างเป็นระบบด้วยความเข้าใจและข้อมูล, เลขที่ 104/1 หมู่บ้านริมกวง หมู่ 7 ซอย 8 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130, 112 หน้า.  อรรถชัย จินตะเวช
 


      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th