หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   ปฏิทินกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
สำนักงานคณะ
สาขาวิชากีฎวิทยา
สาขาวิชาโรคพืช
สาขาวิชาพืชไร่
สาขาวิชาพืชสวน
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

   ประเภทกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานักศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุม
การเรียนการสอน
การเยี่ยมชมดูงาน

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  กิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานด้านการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทการศึกษาดูงาน
หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วันที่11 มกราคม 2556
 รายละเอียด   ประมวลภาพ  รองศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แก่นักศึกษาภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาิวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมอาจารย์และบุคลากร จำนวน 26 คน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพกิจกรรม

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th