ปีการศึกษา | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553  

แบบสำรวจและประมวลผลออนไลน์ (Poll Online) ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับ รายการ วันที่สำรวจ ผลสำรวจ
34 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเกษตรร่วมใจ พัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม (Big Cleaning Day) 2 ส.ค. 62 คลิกที่นี่
33 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคโนโลยี Drone กับการพัฒนางานเกษตร 31 ก.ค. 62 คลิกที่นี่
32 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ (Pre-College Program) คณะเกษตรศาสตร์ 29, 30 ก.ค. 62 คลิกที่นี่
31 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และการจัดการความเครียดเพื่อสร้างสุขในการทำงาน 26 ก.ค. 62 คลิกที่นี่
30 แบบประเมิน พิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2562 21 มิ.ย., 1 ก.ค. 62 คลิกที่นี่
29 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ 27 มิ.ย. 62 คลิกที่นี่
28 แบบสอบถามการรับรู้และเข้าใจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 มิ.ย. 62 คลิกที่นี่
27 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร และการผลิต Content ให้น่าสนใจบนสื่อ Social Media 26 มิ.ย. 62 คลิกที่นี่
26 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง “หลักการทำ Business Model สำหรับโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้” 20 มิ.ย. 62 คลิกที่นี่
25 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม ไม่ยากอย่างที่คิด 10 มิ.ย. 62 คลิกที่นี่
24 แบบประเมินโครงการศึกษาดูงานบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 4 - 8 มิ.ย. 62 คลิกที่นี่
23 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “แผนกลยุทธ์ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ Smart Agriculture ให้บรรลุผล” 30 - 31 พ.ค. 62 คลิกที่นี่
22 แบบประเมินผล โครงการพัฒนาผู้นำองค์กรและเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14-15 พ.ค. 62 คลิกที่นี่
21 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน (หมวดงบลงทุน) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 พ.ค. 62 คลิกที่นี่
20 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 8 พ.ค. 62 คลิกที่นี่
19 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำ Mind map ไปใช้ในการพัฒนางาน 2 พ.ค. 62 คลิกที่นี่
18 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณ (Budget Management) สำหรับผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 พ.ค. 62 คลิกที่นี่
17 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการส่งเสริมอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี กลุ่มงานฟาร์มการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ชาวฟาร์มเกษตร มช. ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” 29 เม.ย. 62 คลิกที่นี่
16 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 วันที่ 13 และ 26 เมษายน 2562 13, 26 เม.ย. 62 คลิกที่นี่
15 แบบประเมินผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีอำลาสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 เม.ย. 62 คลิกที่นี่
14 โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาสู่เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 มี.ค. 62 คลิกที่นี่
13 แบบประเมินผล โครงการพิธีทำบุญครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 25 ก.พ. 62 คลิกที่นี่
12 แบบประเมินผล โครงการสัมมนาคณาจารย์ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระเบียบใหม่) 21 ก.พ. 62 คลิกที่นี่
11 แบบประเมินผล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งาน Application ที่มีความจำเป็นในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ (QR Code/ One Drive/ Google Drive/ Google Forms)” สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ 14 ธ.ค. 61 คลิกที่นี่
10 แบบประเมินผล โครงการประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ 28, 30 พ.ย. 61 คลิกที่นี่
9 แบบประเมินความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ ในการนำองค์การ การบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์ และความผูกพันธ์ต่อองค์กร ประจำปี 2561 คลิกที่นี่
8 แบบประเมินผล ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2560 คลิกที่นี่
7 แบบประเมินผล โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์ (ลงแขกเกี่ยวข้าว) 24 พ.ย. 61 คลิกที่นี่
6 แบบประเมินผล โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ 17 พ.ย. 61 คลิกที่นี่
5 แบบประเมินผล พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 26 ก.ย. 61 คลิกที่นี่
4 แบบประเมินผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบฟังเสียง/ข้อร้องเรียน” 21 ส.ค. 61 คลิกที่นี่
3 แบบประเมินผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ : e-Action Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 20 ส.ค. 61 คลิกที่นี่
2 แบบประเมินผล โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2561 คลิกที่นี่
1 แบบประเมินผล โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (ปลูกข้าว) ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666