ปีการศึกษา | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553  

แบบสำรวจและประมวลผลออนไลน์ (Poll Online) ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับ รายการ วันที่สำรวจ ผลสำรวจ
38 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ (Pre-College Program) คณะเกษตรศาสตร์ 26, 27 ก.ค. 61 คลิกที่นี่
37 แบบประเมินผล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและกำจัดสัตว์และแมลงศัตรูในบ้านและที่ทำงาน 13 ก.ค. 61 คลิกที่นี่
36 แบบประเมินผล โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารองค์กร เรื่อง จัดทัพ จับทิศ พิชิตงานบริหาร : ประสบการณ์จากการมุ่งสู่มาตรฐานสากล 9 ก.ค. 61 คลิกที่นี่
35 แบบประเมินผล โครงการประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ 6, 12 ก.ค. 61 คลิกที่นี่
34 แบบประเมิน พิธีหล่อเทียนและถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2561 6, 12 ก.ค. 61 คลิกที่นี่
33 แบบประเมินผล โครงการสัมมนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ ของสำนักงานส่วนกลางคณะ/ภาควิชา/ศูนย์ เรื่อง ร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุ Smart Team 16-17 มิ.ย. 61 คลิกที่นี่
32 แบบประเมินผล โครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ที่บรรจุไม่เกิน 5 ปี 13-14 มิ.ย. 61 คลิกที่นี่
31 แบบประเมินผล โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง แผนกลยุทธ์ที่จะผลักดันนโยบาย Smart Agriculture ให้บรรลุผล 5-7 มิ.ย. 61 คลิกที่นี่
30 แบบประเมินผล โครงการสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง แผนกลยุทธ์ที่จะผลักดันนโยบาย Smart Agriculture ให้บรรลุผล 4 มิ.ย. 61 คลิกที่นี่
29 แบบประเมินผล โครงการพัฒนาผู้นำองค์กรและเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14-15 พ.ค. 61 คลิกที่นี่
28 แบบประเมินผล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี : กลุ่มงานภาคสนาม” 7 พ.ค. 61 คลิกที่นี่
27 แบบประเมินผล โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนางานประจำด้วยหลักการ Kaizen ครั้งที่ 4” 1 พ.ค. 61 คลิกที่นี่
26 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันที่ 13 และ 27 เมษายน 2561 13, 27 เม.ย. 61 คลิกที่นี่
25 แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 'การใช้งานระบบจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน (หมวดงบลงทุน)' 24 เม.ย. 61 คลิกที่นี่
24 แบบประเมินผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีอำลาสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 เม.ย. 61 คลิกที่นี่
23 แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 เม.ย. 61 คลิกที่นี่
22 แบบประเมินผล โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและภาวะการเป็นผู้นำองค์กร 10 มี.ค. 61 คลิกที่นี่
21 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม เรื่อง “หลักการเขียนรายงานการประชุม” 9 มี.ค. 61 คลิกที่นี่
20 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานด้านการเกษตร การบริหารจัดการธุรกิจเกษตรและเทคโนโลยี 7 มี.ค. 61 คลิกที่นี่
19 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง “การพัฒนางานและศักยภาพบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer” 3-4 มี.ค. 61 คลิกที่นี่
18 แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 'การใช้งานระบบประเมินผลตัวชี้วัด คณะเกษตรศาสตร์ KPI Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561' 7 มี.ค. 61 คลิกที่นี่
17 แบบประเมินโครงการ 'โครงการพิธีทำบุญครบรอบ 51 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561' 27 ก.พ. 61 คลิกที่นี่
16 แบบประเมินผล โครงการอบรมเทคนิคสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ 3 ก.พ. 61 คลิกที่นี่
15 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบการจัดการเว็บไซต์ ภาควิชา และหน่วยงาน 31ม.ค. 60 คลิกที่นี่
14 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2560 27ธ.ค. 60 คลิกที่นี่
13 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2560 27 ธ.ค. 60 คลิกที่นี่
12 แบบประเมินผล โครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักการเรียบเรียงหนังสือ/ตำรา และการเผยแพร่ผ่านสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ธ.ค. 60 คลิกที่นี่
11 แบบประเมินความพึงพอใจในการนำองค์กรและบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 12 ธ.ค. 60 คลิกที่นี่
10 แบบประเมินผล โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนางานประจำด้วยหลักการ Kaizen ครั้งที่ 3” 12 ธ.ค. 60 คลิกที่นี่
9 แบบประเมินผล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Offce 365 29 พ.ย. 60 คลิกที่นี่
8 แบบประเมินผล โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์ (ลงแขกเกี่ยวข้าว) 25 พ.ย. 60 คลิกที่นี่
7 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบประมาณการเงินรายได้เพื่อการจัดทําคําของบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 16 พ.ย. 60 คลิกที่นี่
6 แบบประเมินผล โครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง แนวการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 19 ต.ค. 60 คลิกที่นี่
5 แบบประเมินผล โครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง แนวการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 10 ต.ค. 60 คลิกที่นี่
4 แบบประเมินผล โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนางานประจำด้วยหลักการ Kaizen ครั้งที่ 2” 6 ต.ค. 60 คลิกที่นี่
3 แบบประเมินผล พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 27 ก.ย. 60 คลิกที่นี่
2 แบบประเมินผล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการจัดการภูมิทัศน์” 25 ส.ค. 60 คลิกที่นี่
1 แบบประเมินผล โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี 2560 คลิกที่นี่
ระบบประเมินออนไลน์ (Poll Online)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666